Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Soekot (Loofhuttenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Het Loofhuttenfeest (Soekot) gedenkt allereerst de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (meervoud: soekot) (Leviticus 23:39-43).
 • Stijlfiguur metafoor

  Achtergronden | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  We horen het alom. We moeten de Schrift letterlijk lezen. God zegt wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt. We moeten niet gaan vergeestelijken. Het zijn allemaal uitspraken waar we voluit achter kunnen staan. Maar wel met een kleine kanttekening. Dit letterlijk nemen van de Heilige Schrift moet wel gebeuren overeenkomstig de regels der taal. We moeten niet doorslaan. De taal, ook de gewijde talen, het Hebreeuws voor het Oude Testament en het Grieks voor het Nieuwe, kent allerlei stijlfiguren en vormen van beeldspraak.
 • Syrië en de droom van een groot Arabië

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Syrië is de laatste weken veelvuldig in het nieuws door de opstanden tegen het regime. Toch is het land relatief onbekend bij de meesten van ons. Wij doken in de geschiedenis van één van Israëls grootste vijanden.
 • Syrië in profetisch perspectief

  Profetisch Woord Tekst, Piet van der Lugt
  Al sinds een aantal jaren is Syrië bijna dagelijks in het nieuws. Helaas heeft dat te maken met oorlog en geweld. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn al meer dan 80.000 doden te betreuren en zijn grote aantallen Syriërs hun vaderland ontvlucht. Hoe moeten we de huidige situatie zien in het licht van de Bijbel en heeft ze ook een profetische duiding?
 • Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Christologie Audio, Ton Stier
 • Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

  Jodendom Tekst,
  Tisja be-Av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand Av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest. (In respectievelijk 586 v. Chr. en in 70 na Chr.)
 • Tisja Be’Av

  Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Ieder jaar gedenkt de Joodse gemeenschap Tisja Be’Av, wat betekent: ‘de negende dag van de maand Av’. In de Joodse godsdienst is het een dag van vasten en diepe rouw.
 • Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Jodendom Tekst,
  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’ . Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.
 • Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.
 • Toe Bisjwat en gebed om regen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Deze maand (20 januari) viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
 • Uit Egypte geroepen

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  Hoe kunnen de woorden van Hosea 1:11: “Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen” volgens Mattheüs vervuld worden in de terugkeer van het gezinnetje van Jozef uit Egypte naar Israël? In deze studie gaat het om de wonderlijke eenheid tussen Israël en haar Messias.
 • Van de Holocaust naar de Messias

  Evangelie voor Israël Tekst, Vera Schlamm
  Het aangrijpende verhaal van kinderarts Vera Schlamm (1923-2008) Geboren in Berlijn, groeide ik op in een Joods gezin. We vierden de Joodse feesten, dankten God en vroegen om Zijn zegen. Mij was nooit verteld dat ik in God moest geloven. Hij was er gewoon. Ik was tien jaar toen Hitler aan de macht kwam.
 • Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

  Jodendom Tekst, Marjorie W. Eberlé-Gotlib
  Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. ging het Jodendom in de verstrooiing. Zonder een tempel, waar vergeving van zonden kon worden bewerkt door het brengen van offergaven, kwam het in de diaspora tot een nieuwe vorm van aanbidding.
 • Vragen over het Messiaanse Rijk

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Christian Stier
  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’ Geen eenvoudige vragen waar de Bijbel een pasklaar antwoord op geeft, wat niet wegneemt dat Gods Woord wel degelijk enige richtlijnen biedt.
 • Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Profetisch Woord | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Zoals omschreven in het artikel ‘Jom Kippoer en het volmaakte offer’ is Christus de vervulling van de offerdiensten uit het Oude Testament (zie Hebreeën 10). Hij is het Volmaakte Offer, de nieuwe levende Weg waardoor wij het heiligdom kunnen binnengaan. In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetin- gen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?
 • Wat denkt u over de Christus?

  Getuigenissen Tekst, David Baron (1855-1926)
  David Baron, orthodox-Joods opgegroeid in het voormalige Russische Polen, kwam tot geloof in zijn Messias. Na zijn bekering richtte hij in 1893 de Engelse organisatie Hebrew Christian Testimony to Israel1 op. Zijn vele boeken en brochures zijn allemaal doordrenkt van dat ene verlangen: zijn volksgenoten bekend maken met hun Messias. In dit artikel2 richt hij zich rechtstreeks tot hen en onthult zijn eigen worsteling om als orthodoxe Jood zijn Messias te herkennen in Jezus van Nazareth. Kortom, een inkijkje in het Joods orthodoxe zielenleven met de gouden omlijsting van een bevrijdend Evangelie.
 • Waterbeken en Poerim

  Oud Testament | Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Stijlfiguren in de Bijbel zijn heel interessant. Wat betekent bijvoorbeeld dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand des HEEREN? En welk verband is er met Purim?
 • Wat ging er mis in Qumran?

  Achtergronden Tekst, Alfred Esch
  Sinds 1947 denkt iedereen bij het horen van de naam Qumran onmiddellijk aan de Dode Zeerollen. Qumran, ten noordwesten van de Dode Zee, kwam in het nieuws door een bijzondere ontdekking van een zoekende herder.
 • Wat is de mens?

  Oud Testament | Geloofsopbouw Tekst, Harm Kiefte
  Kijkend naar de hemel raakt de schrijver van Psalm 8 diep onder de indruk van Gods grootheid. Met de huidige stand van de wetenschap is het onmogelijk vast te houden aan een toevallig ontstaan van het heelal.
 • Wie is door Noach vervloekt?

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  Als Noach en de zijnen met alle dieren uit de ark gaan, lijkt er een nieuwe tijd aangebroken. De aarde is gereinigd door Gods oordeel en de mensen hebben waarschijnlijk de ark verlaten met een hart vol goede voornemens. In de laatste twaalf verzen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij staat meteen vermeld dat Cham de vader is van Kanaän. En dat is niet zonder reden, zo zullen we zien.
Sluiten