Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Bewaarder van Israël (Psalm 121)

  Oud Testament Audio, Ton Stier
 • De Bijbel een Joods Boek

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Eelco Hooglander
  Er zijn heel wat wetenswaardigheden over de Bijbel op te noemen. De Bijbel is het oudste Boek van de wereld; er worden meer dan 560 miljoen Bijbels per jaar verkocht (1997); ondanks de ouderdom is de Bijbel nog steeds actueel; het heeft vele aanvallen weerstaan (Romeinse keizers die alle Bijbels lieten verbranden, de Rooms Katholieke Kerk die de Bijbel tot een verboden boek maakte en in onze tijd probeert de moderne schriftkritiek de Bijbel krachteloos te maken), maar het wonder is dat Gods Woord altijd staande bleef; de Bijbel is ook het meest vertaalde boek ter wereld. Uiteindelijk komen al die miljoenen Bijbels en al die vertalingen allemaal voort uit één oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse Bijbel.
 • De Bloedstad

  Oud Testament Tekst, door Hans van de Lagemaat
  Jeruzalem wordt in Ezechiël 22 de bloedstad genoemd. Een veelzeggende naam, gezien het vele bloed dat door haar straten heeft gestroomd. En toch zegt de HEERE: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij” (Jes. 49:16). In deze bloedstad heeft namelijk ook het bloed der verzoening gevloeid.
 • De brief van Jeremia aan de ballingen (Jeremia 29)

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  In de tijd van Jeremia waren er veel valse profeten die Gods oordeel over Israël verzwegen en het volk deden geloven dat er geen bekering nodig was. Vandaag zijn er veel christenen die wel spreken over Gods beloften van herstel, maar zwijgen over de moeilijke tijd die het volk te wachten staat en de voorwaarde van bekering die aan dit herstel voorafgaat.
 • De dag des HEEREN

  Profetisch Woord Tekst, Jakob Klein Haneveld
  Jezus heeft gezegd dat er een nieuwe 'eeuw' zal aanbreken, zodra het Evangelie verkondigd is over de ganse aarde (Matt. 24:14). De overgangstijd van onze 'eeuw' naar de volgende zal onder heerschappij van de antichrist kort maar vreselijk zijn (Matt. 24:15-30).
 • De Davidster

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Wie kent ‘m niet? De davidster, de jodenster of het ‘schild van David’, zoals het hexagram, de zespuntige ster in het Hebreeuws heet (Mageen Dawied).
 • De dienst van Ezra als voorbeeld

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  In de geschiedenis van Israël zijn twee belangrijke momenten ten aanzien van de wetgeving te onderscheiden. De eerste keer via Mozes en de tweede keer, ongeveer 1000 jaar later, via Ezra. Beide momenten hadden grote consequenties voor het doen en laten van het volk. We zullen nagaan wie Ezra was, welke gevolgen zijn optreden had voor het volk en hoe zijn dienst ons tot voorbeeld kan zijn.
 • De Emmaüsgangers (Lukas 24)

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context (2 studies)

  Nieuw Testament | Overzichtsstudies Audio, Ton Stier
 • De Feesten van de Heere (serie)

  Christologie | Feesten en offers Audio, Hans van de Lagemaat
  De Feesten van de Heere
 • De Filistijnen, historisch en profetisch belicht

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Op het moment van dit schrijven is Gaza dagelijks in het nieuws. De Gazastrook ontleent haar naam aan de stad Gaza. En daarmee is de link met het volk der Filistijnen gelegd. Maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat de huidige Palestijnse bewoners verwant zijn aan de Filistijnen.
 • De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling

  Achtergronden Tekst, David van Capelleveen
  De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling van het Nieuwe Testament is tot op heden nauwelijks onderzocht en weinig beschreven. De Joodse vertaler, dichter en zendeling, Isaac Edward Salkinson (ca. 1820-1883), werkte er gedurende het grootste gedeelte van zijn leven aan. Hij stierf toen hij nog maar een paar hoofdstukken verwijderd was van de voltooiing van zijn meesterwerk. Zijn goede vriend Christian David Ginsburg (1831-1914), een Joodse geleerde, maakte vervolgens de vertaling af en redigeerde de eerste en tweede editie van 1885 en 1886. In dit artikel zullen we de totstandkoming van dit bijzondere werk in kaart brengen.
 • De Gezalfde

  Christologie Tekst, Redactie
  De titel ‘Messias’ of ‘Christus’ komen we veelvuldig in de Bijbel tegen. Wat betekent die titel en op wie is hij van toepassing?
 • De giftige wortels van het antisemitisme

  Antisemitisme Tekst, Ton Stier
  Over antisemitisme zijn talloze grote boekwerken geschreven. In dit artikel willen we vooral ingaan op de oorsprong en de bron van antisemitisme.
 • De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)

  Christologie | Typologie en beelden | Overzichtsstudies Audio, Piet van der Lugt
 • De HEERE regeert

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  ‘De HEERE regeert’ klinkt in het huidige tijdsgewricht wel als een heel pretentieuze uitspraak. De hele wereld lijkt zich in chaos en verwarring te storten. Zijn het niet de machtige natuurkrachten die hele landen letterlijk op hun grondvesten doen trillen en volkeren voor schier onoplosbare problemen stellen, dan zijn het wel burgeroorlogen en internationale twisten, die politieke leiders in het duister doen tasten.
 • De heerschappij op Zijn schouder

  Profetisch Woord | Christologie Tekst, Eric Browning
  De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.
 • De Herder van Israël in de Psalmen

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)

  Christologie Audio, Ton Stier
 • De Jiddische vertaling van het Oude Testament van Jehoash

  Achtergronden | Jodendom Tekst, door Pieter A. Siebesma
  Eind 2013 kwam de tweetalige Hebreeuws-Jiddische Tenach uit en deze zal naar verwachting deze maand februari op de internationale boekenbeurs in Jeruzalem gepresenteerd worden. Waarom hebben de SDHS en Israël en de Bijbel juist een tweetalige Hebreeuwse en Jiddische Bijbel uitgeven en waarom is voor de Jiddische vertaling van Jehoash gekozen?
Sluiten