IB Studiebijeenkomsten

Meer dan tachtig procent van de Bijbel gaat over Israël. Toch wordt er binnen veel gemeenten en theologische opleidingscentra nauwelijks tot geen aandacht aan geschonken. Dit is een van de redenen om studiedagen/middagen/avonden te organiseren waarbij het thema Israël in uw gemeente of kring onder de aandacht wordt gebracht. Ze zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in Gods plan met Israël en het profetische Woord en de betekenis daarvan voor het persoonlijk leven. Ons voornaamste Lesboek daarbij is de Bijbel. Onze docenten bieden veelzijdige thema’s, waarvan we er enkele noemen:

Gods Woord voor Gods volk in verdrukking

Het Joodse volk staat wereldwijd onder zware druk. Het Israëlisch-Palestijns conflict beperkt zich namelijk niet tot Israëls grenzen. Ook buiten Israël worden Joodse gemeenschappen met aanslagen bedreigd. Met het thema ‘Gods Woord voor Gods volk in verdrukking’ willen we vertellen over de angstige tijden waarin het Joodse volk opnieuw is terecht gekomen. Via een multimediapresentatie willen we ook de wonderlijke wegen van de Heere laten zien om Zijn volk met Zijn Woord te bereiken.

De Bijbel, een Joods Boek

De Bijbel is een Joods Boek. Voor die constatering hoef je geen theoloog te zijn. Daarom is het pijnlijk te constateren hoe weinig aandacht er binnen de christelijke theologie in het algemeen is geweest voor de plaats die Israël in Gods handelen inneemt, alsmede voor de Joodse context die zo essentieel is voor een goed verstaan van talloze Schriftgedeelten. Reden genoeg om eens stil te staan bij de Bijbel als het Boek van Joden, over Joden, maar ook voor Joden.

Gods plan met Israël

Op 14 mei 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. Inmiddels zijn we ruim 70 jaar verder. De discussie over de identiteit en zelfs het bestaansrecht van de Joodse staat is heviger dan ooit. Niet alleen het anti-Israëlisme groeit explosief, ook het daarmee verband houdende antisemitisme neemt wereldwijd toe. Dat is niet verwonderlijk als we de Bijbel naast de krant leggen. Vanuit de landsbelofte aan Abraham willen we de lijnen doortrekken naar de toekomst. Hoe zien de landsbeloften eruit? Welke plaats heeft de huidige staat Israël in de Bijbel? Kan 1948 gezien worden als het begin van een proces dat geruisloos uitmondt in het Messiaanse Vrederijk? Hoe wordt er binnen het Jodendom eigenlijk tegen de staat Israël aangekeken?

Licht op een donkere eindtijd

Heeft u ook vragen over de zogenaamde ‘eindtijd’? Wat staat er nog te gebeuren en waarom? Allereerst denken we na over ‘Hoezo eindtijd?’ Wat houdt dat in en waarom breekt er nog een eindtijd aan? In de vervolgstudie gaan we verder in op de huidige ontwikkelingen en welke belangrijke rol Israël daarin speelt. We zullen ontdekken dat de Bijbel veel vragen beantwoordt en duidelijke richtlijnen geeft!

Profetie tussen wal en schip

Globaal een derde van de Bijbel bestaat uit profetieën. Ze vertellen wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren, niet alleen met de wereld, maar ook met ons als gelovigen. Vragen die o.a. aan bod komen: Hoe moeten we de profetieën lezen? Hoe ziet de nabije toekomst er volgens de profetieën uit? Positief of juist niet? Wat kan ik als gelovige met deze kennis? U zult versteld staan hoe actueel en leerzaam de boodschap van de Bijbelse profetieën is voor gelovigen van vandaag.

Strijd om de Tempelberg

De eeuwenlange strijd om de Tempelberg speelt ook in de huidige ontwikkelingen in en rondom Israël een grote rol. Zowel religieuze Joden als Moslims claimen – zo nodig met inzet van geweld – het eigendomsrecht op deze heilige plaats. In deze studie gaan we in op de (Bijbels) historische, actuele en profetische achtergronden rondom dit religieus conflict, dat uitmondt in de herbouw van de tempel en de verschijning van de antichrist. Met de wederkomst van de Messias, wacht dit gebied echter nog een glorieuze toekomst.

De wereldrijken in het boek Daniël

‘Opkomen, blinken en verzinken’ is het kenmerk van alle grote rijken met hun beschavingen. Door de profetieën in het boek Daniël weten we echter dat ‘de God van de hemel’ de regie in handen heeft en uiteindelijk zal ingrijpen wanneer de ‘tijden van de heidenen’ vervuld zijn. Dan zal het eeuwig onwankelbaar koninkrijk van Israëls Messias (b)aanbreken. In ‘de wereldrijken in het boek Daniël’, gaan we in grote lijnen door indrukwekkende profetieën heen en staan we stil bij diverse opmerkelijke details.

Pesach en het Evangelie van Johannes

Schrift met Schrift vergelijkend komen we treffende overeenkomsten tegen tussen Pesach en het Johannesevangelie. Ook willen we daarbij ingaan op de symboliek van de Seideravond.

De Feesten van de HEERE (n.a.v. Lev. 23)

Vanuit het perspectief dat de Hoogtijden van de HEERE een typologisch-profetische betekenis hebben, bekijken we Gods plan met Israël en de volkeren.

De verbonden

Paulus schrijft in Romeinen 9:4: “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften”. Aan de hand van diverse verbonden, bestuderen we Gods plan met Israël en de volken.

Hermeneutiek

Ondanks dat veel christenen Gods Woord als waarheid erkennen en liefhebben, bestaan er toch verschillende opvattingen over de boodschap en de betekenis. We kunnen denken aan thema’s als profetie, verbond, Koninkrijk en de positie van Israël. Deze verschillen vinden onder andere hun oorzaak in de manier waarop de Bijbel wordt gelezen en uitgelegd. Oftewel: op het terrein van de hermeneutiek. In deze studie verdiepen we ons in Bijbeluitleg, waarbij enerzijds recht wordt gedaan aan de oorspronkelijke betekenis en anderzijds de persoonlijke toepassing de plek krijgt die het behoort te hebben. We maken kennis met de basisprincipes van Bijbeluitleg, die de Bijbel in feite zelf aanreikt. Thema’s die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken en typologie.

Messiasverwachting binnen het Jodendom

Er zijn verschillende opvattingen over de huidige staat Israël, de terugkeer van de Heere Jezus, het Duizendjarig Rijk, enzovoorts. Hoe denken orthodoxe Joden eigenlijk over deze zaken? Zij verwachten de Messias, maar hoe, wat en wanneer? Lijkt het op de christelijke toekomstverwachting of niet? Hoe leggen zij de bekende oudtestamentische passages hierover uit?

De plaats van de wet in het christenleven

“We moeten terug naar onze Joodse wortels en niet Grieks, maar Hebreeuws denken.” Veel gehoorde uitspraken, maar wat betekenen ze? En hoe zit het met de Sabbat, de Feesten en tal van andere oud­testamentische wetten? Kunnen we die als christen zomaar negeren? Belangrijke vragen, die heldere Bijbelse antwoorden behoeven.

Ontwikkelingen in het Midden-Oosten door het oog van Israëls profeten

De ontwikkelingen in het Midden-Oosten blijven de aandacht van de hele wereld opeisen. Achter de coulissen van het Midden-Oostenconflict gaat echter een andere strijd schuil. Het is een geestelijke strijd, die verband houdt met de wederkomst van lsraëls Messias en de korte tijd die Gods tegenstander, de duivel, ter beschikking staat. Daarom is het van groot belang om onze kennis niet alleen te verzamelen vanuit de informatie die de media ons aanreikt, maar bovenal vanuit de boodschap die Israëls profeten hebben opgetekend. Hun eeuwenoude profetieën zijn actueler dan ooit tevoren.

Israëls toekomst betwist

De vraag of Israël als volk en/of staat nog toekomst heeft is een actuele kwestie. Veel christenen denken dat Israël als uitverkoren volk heeft afgedaan vanwege de verwerping van de Messias en het universele karakter van Gods heil. Andere christenen echter wijzen op Gods beloften aan het volk Israël. Intussen is de staat Israël omringd door hen vijandig gezinde volken, waarmee sinds de oprichting van de staat in 1948 meerdere oorlogen zijn gevoerd. Vijanden als Iran, Hezbollah, Hamas en IS willen Israël van de kaart vegen. Tegelijk is er geen land waartegen zoveel VN-resoluties zijn aangenomen als Israël. Hoezeer Israëls toekomst door mensen ook wordt betwist, Gods Woord is glashelder: Israël heeft toekomst, want de God van Israël leeft! Naast de actuele ontwikkelingen, zal vanuit het profetische Woord Gods plan met Israël worden belicht.

De Messias geopenbaard in het Oude Testament

In Johannes 5:39 zegt de Heere Jezus: “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen”. Welke Schriftplaatsen zal de Heere hier bedoeld hebben? In deze studie zal uitgebreid worden ingaan op de vele, vaak verrassende onthullingen van de Messias in het Oude Testament. Sommigen zijn heel duidelijk herkenbaar, anderen wat meer verborgen. We zullen zien hoe rijk het is om vanuit het Oude Testament Hem beter te leren kennen, om met Filippus te kunnen zeggen: “Wij hebben Hem gevonden, van Wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth” (Joh. 1:46).

Gods plan met Israël n.a.v. Romeinen 9-11

In deze drie hoofdstukken in het hart van de Romeinenbrief, geeft Paulus een geweldig inzicht in Gods heilshandelen met Zijn volk Israël in verleden, heden en toekomst. Deels tekst voor tekst willen we deze drie bijzondere hoofdtukken behandelen en tegelijk de grote lijnen laten zien.

Docenten

Harry Honigh, Hans van de Lagemaat, Piet van der Lugt, Bastin Romijn, Pieter A. Siebesma, Ton Stier, Christian Stier en David van Wijck

Vragen of uitnodigen?

Heeft u vragen of wilt u ons uitnodigen? Bel ons dan op 0348-565697 of stuur ons een bericht via onderstaand formulier.


Presentatie/Bijbelstudie aanvragen

Sluiten