IB Studiehuis cursus

Een boeiende cursus over Gods plan met Israël!

Waarom?

Ruim 80 procent van de Bijbel gaat over Israël. Toch wordt er binnen veel gemeenten en theologische opleidingscentra nauwelijks tot geen aandacht aan geschonken. Jammer, want wie aan Gods plan met Israël voorbijgaat, houdt een heel dun Bijbeltje met een gehavende boodschap over. Daarom willen we vier maanden lang het thema Israël stevig onder de loep nemen, met als belangrijkste lesboek: de Bijbel. 

Wat kun je verwachten? 

Een veelzijdig lesprogramma, waarin Gods plan met Israël in verleden, heden en toekomst de belangrijkste plaats inneemt. Maar daarnaast komen vakken als hermeneutiek en Jodendom  ook aan bod. 

De onderwerpen: 

 • De hoofdlijnen van het profetische Woord
 • Israëls roeping en bestemming
 • Ballingschappen en terugkeer van Israël
 • Romeinen 9, 10 en 11
 • Het statenbeeld van Daniël 2
 • De zeventig jaarweken van Daniël 9
 • Signalen van de eindtijd
 • Het boek Openbaring
 • Babel en Babylon
 • De verbonden
 • De Messiasverwachting in het Oude Testament
 • De historische en profetische betekenis van de feesten (Lev. 23)
 • Relatie Kerk en Israël
 • Liefde voor Israël in de praktijk
 • Het Koninkrijk in Oud en Nieuw Testament


Jodendom

 • We gaan in op belangrijke ontwikkelingen binnen het Joden- en christendom tijdens de afgelopen tweeduizend jaar. Waarin verschillen ze en wat kunnen we van elkaar leren? 
 • Messiasverwachting binnen het Jodendom. Hoe kijkt men binnen het Jodendom aan tegen de Messias en wat kunnen we daarvan leren?

Hermeneutiek 

Thema's die aan de orde komen: observeren, omgaan met context, Schrift met Schrift vergelijken, structuur ontdekken, het gebruik van boeken en materialen en aanwijzingen voor het doorgeven van Gods Woord aan anderen. Naast het opdoen van kennis zullen we ook praktisch aan de slag gaan met bijbeluitleg.

Waar en wanneer?

De studies worden gehouden op 8 zaterdagen van januari t/m april op de eerste en derde zaterdag van de maand. 
De data voor 2021 zijn:
2 en 16 januari;
6 en 20 februari;
6 en 20 maart;
3 en 17 april.
De lestijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Totaal aantal lesuren: 32 
Locatie: Vrije Baptistengemeente de Fontein, Wilgenlaan 4 in Emmeloord 
Geef je op voor 1 december!

Digitale leeromgeving

Alle studies zijn op een later tijdstip via internet te beluisteren. Ook zijn de readers te downloaden. Aan het begin van het studiejaar ontvangt iedere student hiervoor de inloggegevens. In overleg kan men ook de cursus online te volgen.

Vooropleiding en kosten

Er is geen vooropleiding vereist, maar uitsluitend een verlangen naar een bredere en diepere kennis van Gods Woord. Als richtlijn hanteren we een minimumleeftijd van 18 jaar. 
Kosten voor de cursus all-in: € 160,-. 
Kosten online-cursus: € 100,-.

Identiteit en beginselen

Het IB-Studiehuis is niet verbonden aan een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap. Het is gebaseerd op de overtuiging dat de Bijbel het enige, volkomen geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God is, dat zichzelf verklaart en geen ‘eigenmachtige uitlegging toelaat’ (2 Petr. 1:20-21). 
Met andere woorden: de commentaren die tijdens de lessen worden gebruikt, zijn voornamelijk uit de Bijbel. De cursus is christocentrisch van aard, met aandacht voor de heilshistorische ontwikkeling van het Woord en de profetieën. Natuurlijk is er ook veel aandacht voor Israël en de Gemeente.

Docenten

Wijnand Heidenrijk
Harry Honigh
Piet van der Lugt
Bastin Romijn
Pieter A. Siebesma
Ton Stier
Christian Stier
David van Wijck

Voor extra info?

Mail of bel ons! 
T: 0348-565697 E: info@israelendebijbel.nl

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmelden
Sluiten