5 redenen voor de Bijbelverspreiding

1. De Bijbel leeft

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard….” (Hebr. 4:12a) God spreekt nog iedere dag door Zijn Woord. De Bijbel is nog altijd even levend en krachtig als in de tijd waarin hij werd geschreven. Getuigenissen van messiaanse Joden bepalen ons telkens weer bij de belangrijke plaats die de Bijbel heeft in de verandering van hun levens. De Heere zegt over Zijn Woord: “Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend” (Jes. 55:11).

2. Geen Bijbel

Hoewel de Bijbel in de eerste plaats aan het Joodse volk is gegeven, hebben velen van hen niet eens een Bijbel in huis. En sowieso geen Nieuw Testament. Het zal u misschien verbazen, maar het is voor Joodse mensen helemaal niet zo gebruikelijk om thuis de Tenach, het Oude Testament, te lezen. Onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 86 procent van de Israëli’s geen Bijbel of Talmoed leest. Op zich ook weer niet zo vreemd aangezien het overgrote deel van de Joden seculier is.

3. De Messias in het Woord

De Bijbel geeft richting aan ons leven en openbaart de Messias. Denk aan Jezus’ woorden tot de Emmaüsgangers: “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Luk. 24:25-27).

4. Wegnemen vertekende beeldvorming

Talloze boeken verhalen de tragische geschiedenis van het Joodse volk. Veel van wat hen is aangedaan, is gebeurd in naam van het christendom. Het is dus niet zo verwonderlijk dat veel Joodse mensen denken dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is. Juist daarom willen we hen onze liefde tonen en hen de kans geven om het Boek te lezen dat ons leven zo zegenrijk veranderde. Zo kunnen ze zelf ontdekken Wie de Heere Jezus is, wat Hij heeft gezegd en gedaan en hoe door en door Joods het Nieuwe Testament is.

5. Het profetisch Woord

De Bijbel voorzegt dat er voor Israël en de wereld nog een moeilijke tijd zal aanbreken. Petrus beschrijft het profetische Woord als een lamp in een duistere plaats (2 Petr. 1:19). In de eindtijdrede zegt de Heere Jezus ook heel expliciet: “laat hij die het leest, daarop letten!” (Mat. 24:15). Met andere woorden: het profetische Woord zal juist in die periode van cruciaal belang zijn! Gelukkig wijzen de profetieën tevens op Israëls toekomstig herstel. Er liggen immers nog vele geweldige onvervulde beloften voor volk en land van Israël.

Geef voor de bijbelverspreiding

Sluiten