De heerschappij op Zijn schouder

Bijbelstudie-De-heerschappij-op-Zijn-schouder.png Naar overzicht Print pagina

De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen” (Jes. 9:5,6).

Slechts ten dele vervuld

Een deel van deze profetie is al vervuld in onze Heiland, Jezus Christus, immers het Kind is geboren en de Zoon is gegeven. Maar ongetwijfeld zal ook het overige van deze profetie in Hem worden vervuld. Let u daarbij op de verandering van de werkwoordstijden, die gaan van tegenwoordige naar toekomende tijd. “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij zal op Zijn schouder zijn”1. Dit betekent dat er een lange periode ligt tussen de geboorte van het Kind en het moment dat de heerschappij op Zijn schouder rust.

Hetzelfde vinden we in Lucas 2:11 en 34: “u is heden geboren de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere ...” “Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat weersproken zal worden.” We weten dat het Kind is geboren, de Zoon is gegeven, maar Zijn verwerping door het volk heeft de vervulling van de overige profetieën uitgesteld. Dat uitstel was dus al op te maken uit de werkwoordtijden in de oorspronkelijke tekst, die veranderden van verleden tijd naar toekomende tijd. De eerste manifestatie van Zijn autoriteit zal komen als “de heerschappij op Zijn schouder zal zijn”. Dat lijkt zich te beperken tot Israël, maar we weten dat Zijn ultieme gezag zich wereldwijd zal uitstrekken. Het Hebreeuwse woord misrah2, dat in vers 6 en 7 met ‘heerschappij’ is vertaald, betekent ‘regering’ of ‘heerschappij’. Het is afgeleid van het woord sarah, dat twee keer in de Bijbel voorkomt en de betekenis van regering/heerschappij bevestigt. De eerste keer vinden we het woord in Genesis 32:28: “Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht”. De tweede keer is in Hosea 12:4: “… in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God”.

Opmerkelijke namen

Als we verder lezen, wordt ons een lijst van opmerkelijke namen van de Heere gegeven, die tijdens Zijn regering door de hele wereld zullen worden gekend. De eerste twee namen zijn helaas in sommige moderne vertalingen weergegeven met ‘Wonderbare Raadsman’ in plaats van ‘Wonderbaar’ en ‘Raadsman’. Misschien lijkt het op haarkloverij, maar dat is het niet. Alles wat aan de positie van de Heere Jezus afbreuk doet, moet worden vermeden. Het Hebreeuwse peleh is duidelijk een zelfstandig naamwoord en betekent ‘Wonderbaar’ wat overeenkomt met Richteren 13:18 “En de Engel des HEEREN zeide tot hem (Manoah): Waarom vraagt gij dus naar Mijn naam? Die is toch Wonderlijk (Wonderbaar)”. Modernere bijbelvertalingen hebben het veelbetekenende zelfstandige naamwoord vaak verruild voor een bijvoeglijk naamwoord, vandaar Wonderbare Raadsman.

De daarop volgende titels zijn veelbetekenend en zullen zeker door iedereen in die tijd zijn begrepen: “Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”.
De Sterke God wijst op Zijn ongelimiteerde macht en autoriteit, voor Wiens aangezicht niets verborgen kan blijven, en tegen Wie niets en niemand kan standhouden.
De Vader der eeuwigheid is ongelimiteerd in Zijn liefde, in Zijn genade en in Zijn vergeving. Hij is Vader der vaderlozen, de Minnaar der onbeminden en aanvaardt degenen die worden afgewezen.
De Vredevorst duidt op Hem als de enige Bron van vrede. Wanneer Hij komt om te regeren, zal Zijn vrede zich wereldwijd verspreiden en uitmonden in een ongekende tijd waarop men alleen maar kon hopen.

Hardnekkigheid

Hoewel Zijn titels ‘Sterke God’, ‘Vader der eeuwigheid’ en ‘Vredevorst’ wereldwijd bekend zullen worden, betekent dat nog niet dat de Heere Jezus ook direct overal erkend zal worden. We lezen in Openbaring 20:8 dat na de duizend jaar van vrede, satan wordt vrijgelaten “En zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg; welker getal is als het zand aan de zee”.De verdorvenheid van de mensheid is bijna grenzeloos. Zelfs als de omstandigheden tijdens Christus’ regering nog zo gunstig zijn, vindt er geen verandering plaats van zijn hardnekkig hart.

Perfect justitieel systeem

Desalniettemin lezen we in Jesaja 9:6 en 7 over die periode:“Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen”. De vrede, die de aarde dan zal kenmerken, zal zijn gebaseerd op een perfect mondiaal justitieel systeem met een regering die volkomen vrij is van enige corruptie. Dingen die ons voorstellingsvermogen nu nog te boven gaan! Maar de HEERE heeft ons dit Zelf beloofd dus is de toekomstige vervulling ervan boven elke twijfel verheven.

Verzet

De omvang van die regeringstaak is zo immens, dat zelfs nu al systemen in stelling worden gebracht om de uitvoering ervan te hinderen of in ieder geval zo moeilijk mogelijk te maken. Maar wij hebben de zekerheid: “de ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen”. De macht van de Heere van hemel en aarde zal dit geleidelijk tot stand brengen op een wijze die de mens niet eerder heeft gekend, of heeft kunnen dromen. Wereldleiders zullen zich er waarschijnlijk tegen verzetten uit vrees hun posities kwijt te raken.

De Heere Sebaôth

“De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen.” De grondbetekenis van het woord ‘ijver’ (Hebr.: kanah) betekent ‘ijverig zijn’ of ‘een hartstochtelijke verlangen hebben voor iets’. Gedreven door zulk een ontzagwekkend verlangen en een enorme vastbeslotenheid zal de HEERE uit voeren wat over Hem is geprofeteerd. Als Hij in macht en heerlijkheid wederkomt (zie o.a. Hand. 1:11), zal de wereld in een deplorabele staat verkeren, die vele malen erger is dan nu. De HEERE der heerscharen zal echter Zijn krachten aanwenden om een wereldwijde verandering tot stand te brengen. De ‘heerscharen’ (sebaôth) die in onze Bijbeltekst worden genoemd, zijn dezelfde als in Romeinen 9:29, waar gesproken wordt over ‘de Heere Sebaôth’. Het is daar een aanhaling uit Jesaja 1:9 “Indien de HEERE Sebaôth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sódom geworden, en Gomórra gelijk gemaakt geweest”. Sebaôth is het meervoud van het Hebreeuwse woord tsaba: ‘dat wat uitrukt’, nl. een leger engelen van de HEERE om Zijn instructies uit te voeren. Deze grote strijdkrachten zijn tot op heden niet waargenomen, behalve toen deze gedeeltelijk werden onthuld, zoals in 2 Koningen 6:8-19 en Lucas 2:8-15. Hun werk en bediening zal pas volkomen openbaar worden als de HEERE Zelf zal verschijnen.

Voor wat betreft de wijze waarop dit zal gebeuren, kunnen we denken aan de scheppingdaden in Genesis 1. In vers 7 lezen we: “En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren ...” Het Hebreeuwse woord voor ‘maken’ asah betekent: maken, vormen, tot stand brengen, werken. Het woord wordt zeven keer gebruikt in Genesis 1. Het laat de enorme scheppingskracht van de HEERE zien die in het duizendjarig rijk zal worden aangewend om de wereld in zijn oorspronkelijk staat terug te brengen. Exact hetzelfde Hebreeuwse woord wordt in dezelfde vorm gebruikt in Jesaja 9:7 en vertaald met het woord ‘doen’. “De ijver van de HEERE der heerscharen zal zulks doen.” Deze wonderlijke en bemoedigende profetie overspant de eeuwen vanaf dat deze door Jesaja werd uitgesproken tot die dag dat de heerschappij op Zijn schouder zal zijn!

Voetnoten:
1. Aldus de King James vertaling. (Het Hebreeuwse werkwoord staat in de imperfectum (qal. ipf. 3f.sg.)). (red.)
2. Dit is de enige Schiftplaats waar het woord voorkomt.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten