De rode vaars

Rode Vaars.jpg Naar overzicht Print pagina

Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd, tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel.

Op dit moment is het niet duidelijk hoever ze met dit programma zijn. Wie het internet afstruint, ontdekt diverse websites met de meest geheimzinnige speculaties. Maar volgens rabbijn Richman van het instituut is het onnodig om er mysterieus over te doen: “Er worden dagelijks rode koeien geboren. Zoek maar op Google naar een rode koe. Het is helemaal geen kunst om een rode koe te fokken; het is de uitdaging om een rode vaars te fokken volgens Bijbelse maatstaven”.  

Kosten fokprogramma

Al in juni 2014 publiceerde het Tempelinstituut een filmpje1 van een, in Amerika geboren, rode vaars. Blijkbaar voldeed deze toch niet, want een jaar later startte men een campagne om geld te werven voor een fokprogramma in Israël zelf. Via de website www.indiegogo.com werd in twee maanden tijd 40.000 dollar opgehaald. In totaal is er 125.000 dollar nodig voor onder andere embryo-implantatie, verzorging van de dieren, rabbinaal toezicht, huisvesting en veiligheidsmaatregelen. Wanneer er een rode vaars zal zijn die voldoet, is onduidelijk, maar wie de berichten van het instituut leest, krijgt de indruk dat het niet lang meer zal duren.

De rode vaars in de Bijbel

De Bijbel spreekt in Numeri 19 over de rode vaars. God zegt daar tegen Mozes: “Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. U moet die aan de priester Eleazar geven, en men moet haar buiten brengen, tot buiten het kamp, en haar voor zijn ogen slachten” (Num. 19:2b-3). Na het slachten werd het dier volledig verbrand. Terwijl het brandde, moest er cederhout, hysop en karmozijn in het vuur geworpen worden. De as werd buiten de legerplaats bewaard. Ten tijde van de beide tempels vond dit ritueel buiten de stad op de Olijfberg plaats. Priesters die aan het ritueel hadden deelgenomen, waren daardoor tot de avond  onrein. Zij moesten zichzelf en hun kleding wassen. Dat lijkt vreemd, want de as was namelijk juist bedoeld als reinigingsmiddel. Mensen die in aanraking waren gekomen met een dood menselijk lichaam konden zich maar op één manier reinigen. Zij moesten besprenkeld worden met water gemengd met de as van de koe. Dit was een ernstige zaak. Wie dat niet deed, verontreinigde namelijk de tabernakel (Num. 19:13). Wie onrein bleef, moest dan ook gedood worden. Numeri 19:9 vat het kernachtig samen: “Die as is voor de gemeenschap van de Israëlieten om te bewaren, bestemd voor reinigingswater. Het is een middel tot ontzondiging”.

Het Tempelinstituut

Het belangrijkste doel van het Tempelinstituut is de herbouw van de tempel. De rode vaars is voor hen van groot belang, aangezien iemand die onrein is niet de tempel mag binnengaan. Ze noemen de vaars het laatste missende ingrediënt voor de tempel. Het verlangen naar de tempel is zo sterk, omdat het voor hen nauw samenhangt met de komst van de Messias. Volgens de Misjna  zal de Messias bij zijn komst op de tempel gaan staan en uitroepen: “Nederigen, jullie verlossing is gekomen!”2  De Messias zal volgens hen pas komen als de tempel gereed is. De rode vaars is, naast de toestemming voor de tempelbouw, een van de laatste obstakels. De traditie leert dat er vanaf Mozes tot aan de verwoesting van  de tempel negen rode vaarzen zijn geslacht. De tiende zal door de Messias Zelf geslacht worden.

De Messiasverwachting misbruikt

Het scenario van een messiasfiguur die op de tempel ‘Hier ben ik’ roept, komen we ook in de Bijbel tegen. Maar daar is het geen reden tot blijdschap. De Heere Jezus zegt: “Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus  of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen …” (Matt. 24:23, 24a). Een van die valse profeten zal dat zeggen, terwijl hij in de tempel staat: “…de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet ” (2 Thess. 2:4). De Bijbel zegt nergens dat deze tegenstander de offerdienst zal instellen, maar de Bijbel leert ons wel dat hij de offerdienst zal beëindigen (Dan. 9:27). Het is dus niet ondenkbaar dat hij die zelf eerst zal instellen en mogelijk zelfs een rode vaars zal slachten. De messiasverwachting en het streven naar een nieuwe tempel kunnen dus gemakkelijk misbruikt worden door een valse messias!

Een ernstige waarschuwing

Wie dit beseft en het Joodse volk liefheeft, wil hier natuurlijk voor waarschuwen. En hoe kunnen we dat beter doen dan hen deze teksten te laten lezen? De Heere Jezus Zelf zegt in de context van de valse messias: “Laat hij die het leest, daarop letten!” (Matt. 24:15). Laten we ons dus vooral blijven inzetten om nog velen dat Woord te geven. Naast de ernstige waarschuwing voor de valse messias vertelt de Bijbel gelukkig ook over de ware Messias. Net als alle andere rituelen en voorwerpen in de tabernakel is ook de rode vaars een voorafschaduwing van iets wat nog moet komen. De schrijver van Hebreeën legt de diepere betekenis achter de rode vaars uit: “Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus [Grieks voor Messias], Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebr. 9:13-14). De as van de jonge koe reinigde van de aanraking met de dood, zodat men weer het heiligdom kon betreden. Het offer van Christus reinigt van dode werken, zodat we de levende God weer kunnen dienen!

Voetnoot:
1. www.tiny.cc/rodevaars
2. Midrasj Jalkoet Sjimoni (Jesaja 499)

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten