De vleeswording van Christus

Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png Naar overzicht Print pagina

De vleeswording van Christus is een groot mysterie. Volmaakt God en volmaakt Mens. Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.

Als wij spreken over de vleeswording van Christus, dan hebben wij het over het feit dat Hij Mens werd. We hebben het niet over de schepping van een nieuw persoon, maar over een Goddelijk persoon Die reeds bestond, Die werd wat Hij nooit eerder was geweest, zonder op te houden te zijn wat Hij van eeuwigheid is. Zijn vleeswording verenigt Godheid en Mensheid in één Persoon. Zijn menselijke natuur is even volmaakt als Zijn Goddelijke natuur. Verwondering, verbazing en diepe dankbaarheid vervult ons hart als wij over dit onderwerp nadenken. Wij zullen nooit het geheimenis van de vleeswording met ons verstand kunnen doorgronden.

De Belofte van Zijn vleeswording

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen” (Gen. 3:15).

Op dezelfde bladzijde van de Heilige Schrift waar de val van de mens is beschreven, vinden wij ook de belofte van de komst van de Verlosser, Die satans ‘kop zou vermorzelen’. Dit is een duidelijke aankondiging van Zijn vleeswording en van Zijn werk op Golgotha. De komende Verlosser is ‘het zaad van de vrouw’; een aanwijzing voor de wonderbare manier waarop Hij in de wereld zou komen.

Mensen zijn ter wereld gekomen door:

  • Schepping – Adam kwam ter wereld zonder tussenkomst van een man of vrouw
  • Formering – Eva kwam ter wereld door tussenkomst van alleen een man
  • Voortplanting – Alle andere mensen, behalve Christus, kwamen ter wereld door tussenkomst van een man én vrouw.

Aan het begin van het menselijke ras gebruikte God de eerste en de tweede wijze slechts één keer. Niemand die ter wereld kwam had echter een voorbestaan. Voordat de derde wijze werd toegepast, deed de zonde zijn intrede in de wereld door Adam (Rom. 5:12). Daarom zijn alle mensen die van Adam afstammen, zondaars door geboorte.

God reserveerde de vleeswording voor het brengen van Zijn Zoon in de wereld. Vleeswording wijst op voorbestaan (pre-existentie). De Eeuwige komt in de tijd, wordt écht mens zonder een spoor van zonde in Zich te hebben, om verlossing voor de mensen teweeg te brengen.

De profetieën omtrent Zijn vleeswording

Van Genesis tot Maleachi hebben wij een harmonisch getuigenis over de komende Messias. Zijn eerste komst, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood en opstanding, is duidelijk voorzegd.

De profetie vertelt ons over:

... Zijn afstamming

Hij zou komen uit de lijn van Abraham (Gen. 22:18), Izak (Gen. 26:4) en Jacob (Gen. 28:14), uit de koninklijke stam van Juda (Gen. 49:10) en zou behoren tot het huis van David (Ps. 89; 132:11). Het eerste vers van het Nieuwe Testament verklaart dat Hij de Zoon van David en de Zoon van Abraham is (Matt. 1:1).

... wanneer Hij zou komen

We lezen in Daniël 9:24-26: “Zeventig weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige Stad… Weet dan en versta: van dat het Woord uitging, om te doen weerkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op de Messias, de Vorst, zijn zeven weken, en tweeënzestig weken… en na die tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn…”. Zonder op details in te gaan, zien wij het begin van de cyclus waarin de Messias zou komen. We zien dat Hij na 69 (jaar)weken (weken van jaren = 483 jaren) zou worden uitgeroeid. De natie zou Hem verwacht moeten hebben toen Hij kwam, maar in het algemeen hebben zij dat niet gedaan. We kunnen onszelf in dit verband de vraag stellen: blijkt uit onze levens dat wij verwachtingsvol naar Zijn wederkomst uitzien?

... waar Hij geboren zou worden

“En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid” (Micha 5:1). De leiders van Israël kenden deze profetie zeer goed en wisten dat daarin de plaats werd voorzegd waar de Messias geboren zou worden (Matt. 2:4-6). Hoewel zij verstandelijk de Schriften kenden, hadden zij in werkelijkheid geen hart voor de dingen van God. Je kunt de Schriften kennen, maar het is iets anders om ze te gehoorzamen uit liefde tot Christus.

... hoe Hij geboren zou worden

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten” (Jes. 7:14). Velen trachten dit vers van zijn Messiaanse betekenis te beroven door te zeggen dat het alleen een teken was voor koning Achaz. Een nauwkeurige bestudering van dit Schriftgedeelte toont echter aan dat het huis van David wordt aangesproken. Achaz vreesde dat het huis van David zou worden uitgeroeid en Jeruzalem verwoest. De Heere nam deze vrees weg door een merkwaardig teken, waarvan de enige mogelijke vervulling de geboorte van Christus is. Andere gedeelten, zoals Psalm 22:9-10 en Jesaja 49:1-5 tonen duidelijk aan, dat Christus geboren zou worden uit een vrouw.

... Wie Hij was

Zijn Naam ‘Immanuël’ (‘God met ons’) onthult Zijn Goddelijk Wezen. Wat een geweldige waarheid: God, afgedaald om Mens te worden: “Een Kind is ons geboren” en: “Een Zoon is ons gegeven”, omdat Hij de eeuwige Zoon is. Zowel Zijn Eeuwigheid als Zijn Godheid worden in deze woorden beklemtoond.

... de bijzonderheden van Zijn vleeswording

De vleeswording van Christus heeft betrekking op het ‘feit’ dat Hij Mens werd, terwijl Zijn maagdelijke geboorte het ‘middel’ is, waardoor dit plaats had. God was aan het werk. Het enige menselijke instrument was de maagd Maria, die zichzelf onderwierp aan de wil en het doel van God (Luk. 1:38). Wat in werkelijkheid gebeurde bij de ontvangenis, is verborgen voor mensen. Wij weten echter dat Goddelijke kracht waarborgde, dat Hij Die geboren werd uit de maagd, absoluut heilig in Zijn mensheid was. Maria beleed dat met de woorden: “Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam” (Luk. 1:49). Maria was zwanger uit de Heilige Geest (Matt. 1:18) en zij bleef een maagd totdat de Heere werd geboren (Matt. 1:25).

... het doel van Zijn vleeswording

Er zijn vele redenen voor de vleeswording van Christus, zoals bijvoorbeeld de vervulling van de talloze profetieën en bovenal de openbaring van God. Hij kon immers zeggen:
“Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9). Twee andere belangrijke redenen voor Zijn vleeswording zijn:

... om Israëls Koning te zijn

“En gij Bethlehem, … uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal” (Matt. 2:6). Anderen mogen geboren prinsen hebben, maar Hij alleen was een geboren Koning. Als de Zoon van David zal Hij heersen in gerechtigheid (Jes. 9:6; 32:1).
Hoezeer Hij recht had op de troon blijkt uit het feit dat Jozef Maria tot zijn wettige vrouw nam vóór de Heere was geboren (Matt. 1:24, 25). Daarom was Jezus de wettige Zoon van Jozef en de wettige erfgenaam op de troon van David. Maar omdat Hij niet de werkelijke zoon van Jozef was, kwam Hij niet onder de profetische ban, gelegd op het zaad van Chonia (Jer. 22:24-30). Hij had niet alleen het ‘wettige’ recht op de heerschappij, maar ook het ‘profetische’ recht, omdat alle omstandigheden rondom Zijn geboorte de vervulling waren van de profetische Schriften.
Zijn hoogste gezag zal ten volle openbaar worden wanneer Hij komt als Koning der Koningen (Opb. 19:16). Wij, als gelovigen behoren nu reeds voor Zijn gezag te buigen en Hem te erkennen als de Heere van onze levens door gehoorzaamheid aan Zijn Woord.

... om de Redder te zijn

“En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam noemen JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden” (Matt. 1:21). De zonde had zijn intrede in Gods schepping gedaan en de mens verdiende Gods rechtvaardig oordeel. Maar de Zoon des Mensen kwam als Redder, om het verlorene te zoeken en te redden (Luk. 19:10). De Redder werd een Mens om te kunnen sterven en om in de eerste plaats Zijn volk (Israël) van hun zonden zalig te maken.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten