In het land of op de Rots

Bijbelstudie-In-het-land-of-op-de-rots.png Naar overzicht Print pagina

Veel christenen menen dat het belangrijker is om het Joodse volk terug te brengen naar Israël dan hen over de Heere te vertellen. Immers als ze eenmaal terug zijn in het land, komt de verlossing vanzelf. Ik geloof heel sterk dat er een dag zal komen waarop God alle Joodse mensen zal terugbrengen naar het Land. Maar leert de Bijbel dat de fysieke terugkeer van Israël prioriteit heeft?

Juiste volgorde

Belangrijke gedeelten zoals Ezechiël 36:24-25 leren dat God velen van ons zal terugbrengen naar Israël voordat Hij ons redt: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen”. Maar een aantal andere Bijbelgedeelten zeggen juist dat we ons eerst moeten bekeren in het land van onze ballingschap en dat God ons daarna zal terugbrengen naar Israël.

Geen verplaatsing, maar verlossing

De oudste Schriftgedeelten over dit onderwerp laten juist duidelijk zien dat bekering voorafgaat aan de terugkeer. Bijvoorbeeld Deuteronomium 30:1-3: “Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had”.

Ezechiël zegt in hoofdstuk 20, vers 34-38 hetzelfde: “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen”. Volgens dit gedeelte zal God ons ‘in de band van het verbond’ brengen, terwijl we nog steeds op weg zijn naar Israël. Maar degenen die weigeren in dat verbond in te gaan, zullen het Land niet binnenkomen. De volgorde in bovengenoemde teksten is dus dat God ons eerst in de diaspora tot geloof brengt en de overtreders uit ons midden verwijdert. Daarna brengt Hij ons terug naar het Beloofde Land. Maar wat staat centraal in beide scenario’s? Dat de Heere wil dat we tot inkeer komen en tot Hem terugkeren! De belangrijkste kwestie voor God is niet de verplaatsing, maar de verlossing van mijn volk.

Inkeer en terugkeer

Israël was onder de Romeinse bezetting nog steeds een geopolitieke staat. Ondanks dat was het aantal Joden in de diaspora zeer groot, met bloeiende gemeenschappen over het gehele Romeinse en Parthische rijk. In Rome en Alexandria waren belangrijke Joodse gemeenschappen te vinden, om er maar eens twee te noemen. Maar nergens in het Nieuwe Testament lezen we dat discipelen ons oproepen om naar het Land terug te keren. In tegendeel, we zien alleen hoe de discipelen ons oproepen ons te bekeren en de Heere Jezus aan te nemen. Petrus en Paulus verkondigden het Evangelie onder de verbannen Joden. En dat deden ook alle andere apostelen en discipelen die in het buitenland verspreid waren.

Gods beloften met betrekking tot het Land zijn waar, gegarandeerd en voor altijd. En dat geldt ook voor Zijn beloften over onze terugkeer. God zal ons inderdaad naar het Land terugbrengen, maar het belangrijkste voor God is niet of we in het Land staan, maar of we op de Rots staan!

Dit artikel is een fragment uit het boek 'Joden hebben Jezus niet nodig en andere misvattingen' van Avi Snyder.

> Bestel het boek

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten