Messias, rijdend op een ezel?

Bijbelstudie-De-Messias-rijdend-op-een-ezel.png Naar overzicht Print pagina

Graag wil ik met u delen hoe ik een volgeling van Jezus Messias ben geworden en hoe Hij mijn leven heeft vernieuwd.

Een kabbalistische uitleg

Ik ben opgegroeid in een orthodox Joodse familie en bestudeerde Joodse geschriften zoals de Thora, Talmoed en de Gemara. Toen ik dertien jaar oud was, vroeg ik mijn rabbijn uitleg over Zacharia 9:9, waar staat dat de Messias naar Jeruzalem komt op een ezel. Wij leven in een tijdperk van auto’s en vliegtuigen. Een Messias, komend op een ezel naar Jeruzalem, is niet bepaald een verheffend beeld. Sterker nog, ik beschouwde het als een belediging voor de Messias. Mijn rabbijn was kabbalist en speelde met woorden uit de Bijbel. Hij nam het woord ‘ezel’ dat in het Hebreeuws chamoor is en veranderde dat in chomeer. Chomeer betekent ‘materiaal’. Hij zei tot mij: “Mijn zoon, we hebben vandaag de dag veel materialen. We hebben auto’s, we hebben vliegtuigen en Hij zal in een van deze voertuigen naar Jeruzalem komen”. De rabbijn behoorde tot de Chabadbeweging, een denominatie binnen het orthodoxe Judaïsme, die gelooft dat de (in 1994 overleden, red.) rebbe Menachem Mendel Schneerson uit Brooklyn de Messias is die Israël verlossen zal.
Ik accepteerde zijn uitleg over de ezel niet en bewaarde de vraag in mijn hart.

Waar bent U?

Eenmaal achttien jaar geworden, had ik veel moeite met het onderricht van de rabbijnen, dat enerzijds was gericht op rabbijnse wetgeving en anderzijds op het Woord van God. Het riep bij mij heel veel vragen op. Daarbij bemerkte ik dat sommige rabbijnen meer bezig waren met het geld van mensen, dan met het hart van mensen.

Toen ik een keer door Akko wandelde, de plaats waar ik was opgegroeid, riep ik het uit naar God: “Wat is hier toch gaande? Waarom leven wij in Israël? Waarom hebt u ons hierheen teruggebracht? Waarom manipuleren de rabbijnen de mensen? Waar bent U? Waar is de Messias?” U weet dat Joodse mensen uitzien naar de komst van de Messias, Die als Vredevorst het hart van de wereld zal veranderen. En daar sloot mijn vraag aan God op aan. Ik kon Hem niet herkennen in het orthodoxe leven met al zijn regels en wetten. Ik had er genoeg van en koos voor conservatief Jodendom1. Op Sabbat ging ik naar de synagoge en gehoorzaamde de Thora op de wijze waarop ik het begreep en niet zoals de rabbijnen deze interpreteren. Ondertussen verwachtte ik van God dat Hij mij zou laten zien wie de Messias is.

Mijn vraag beantwoord

Vijf jaar later, na inmiddels in militaire dienst te zijn geweest, liep ik weer door de straten van Akko. Ik werkte als accountant op het belastingkantoor. Het was rond het middaguur dat een man naar me toe kwam en mij een boek aanbood. Ik nam het aan, keek erin en draaide mij om, om het weer terug te geven. Maar de man was verdwenen. Ik keek rond, rende naar het einde van de straat, maar niemand te zien. Daar stond ik met het Evangelie van Mattheüs. In mijn kantoor aangekomen, opende ik het op de plaats waar Jesjoea zegt: “Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden” (Matt. 18:8). “Wow, dat is nog eens radicaal”, dacht ik bij mijzelf. Hij was ook een rabbi, realiseerde ik me. Hij was Joods, evenals Zijn discipelen. Een groot deel van de wereld gelooft in Hem. “Oké”, zo besloot ik, “ik ga het Nieuwe Testament lezen”. Gaandeweg kwam ik bij Mattheüs 21:7, waar Jesjoea op weg naar Jeruzalem op een ezel reed. Ik herinnerde me mijn vraag als kind. En ineens besefte ik dat Hij inderdaad op een ezel naar Jeruzalem was komen. Ik voelde Zijn aanwezigheid in de kamer en verwelkomde Hem in mijn hart als mijn Heere en als de Messias van Israël. Hij opende mijn ogen, zoals Hij ook eens de ogen van ‘het verloren huis van Israël’ zal openen. Hij is de Messias. Hij is de Redder van de wereld. Je hoeft geen christen (uit de heidenen) te zijn om Hem te kennen. Je kunt Joods blijven en Hem volgen.

De vervulling van de feesten 

En als de Messias komt, zal Hij de profetieën en de feesten vervullen. Kijken we naar Pesach, dan spreekt dat van de Messias. Kijken we naar het Loofhuttenfeest, dan spreekt het van de Messias. Kijken we naar Shavuot, het Wekenfeest, ook dat spreekt van de Messias. Alle feesten komen tot leven in Jesjoea, de Messias en Redder van de wereld.

Ik geloof nu 16 jaar in Jesjoea en mag iedere dag in Zijn overwinning staan. Ik nodig ook u en jou uit om te onderzoeken of Hij de Messias is. Je zult verbaasd zijn over het resultaat!

Voetnoot:
Conservatief Jodendom omschrijft zichzelf als ‘tussen orthodox en liberaal in’.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten