Opnieuw tempelpriesters in opleiding

Priesters.png Naar overzicht Print pagina

Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters. Via de website www.indiegogo.com kan men doneren aan het opleidingscentrum, genaamd ‘Nezer HaKodesh’. De naam betekent ‘Kroon van heiligheid’ en verwijst naar Exodus 29:6.  

In een video op YouTube vertelt Avraham Kahana, directeur van het opleidingsinstituut, over de scholing. Hij legt uit dat hij geen kohen (priester) is geworden omdat hij dat zo graag wilde, maar omdat hij zo geboren is: “Mijn vader, grootvader en overgrootvader waren kohen. Dat gaat helemaal terug tot aan de hogepriester Aäron, die de eerste priester van het volk Israël was. Iedere nakomeling van Aäron is een priester en door God uitgekozen om Hem te dienen in de tempel”. Hoewel de achternaam Kahana doet veronderstellen dat de kohens op basis van achternaam worden geselecteerd, is dat niet het geval. Het instituut schrijft1  dat op basis van DNA wordt vastgesteld of iemand een nakomeling is van Aäron. De studenten krijgen tijdens de opleiding praktijkoefeningen voor de dagelijkse tempeldienst en de speciale handelingen rondom de feestdagen. Het theoriegedeelte bestaat naast Thorastudie uit vakken als: moderne technologie in de derde tempel, de wiskundige structuur van de tempel, tempeldienst, tempeladministratie, de heilige voorwerpen en de topografie van de Tempelberg. Er worden ook voorbereidingen getroffen voor een nieuwe hogepriester. In augustus heeft het Sanhedrin rabbijn Baruch Kahane voor deze functie aanbevolen. Omdat de betreffende rabbijn het zelf nog te vroeg vindt voor een dergelijke benoeming noemt men hem voorlopig ‘hoofd van de priesters’2 .

Tussen God en het volk

Bij de roeping van de zonen van Aäron als priesters wordt gelijk hun belangrijkste taak uitgelegd. In Exodus 28:1 zegt Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters. Via de website www.indiegogo.com kan men doneren aan het opleidingscentrum, genaamd ‘Nezer HaKodesh’. De naam betekent ‘Kroon van heiligheid’ en verwijst naar Exodus 29:6.  God tegen Mozes: “Laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen”. De belangrijkste taak van een priester was dus het dienen van God. De priesters deden dat namens de rest van het volk. Dat blijkt uit het borstschild van de hogepriester, waar in de edelstenen de namen van de twaalf stammen stonden gegraveerd (Exod. 28:9). Zo was te zien dat de hogepriester uit hun naam handelde. Maar de priesters waren ook de vertegenwoordigers van God ten opzichte van het volk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de zegen die zij over de Israëlieten moesten uitspreken (Num. 6:22-27). Ze vormden de schakel tussen God en het volk.

Tussen God en de wereld

Echter, oorspronkelijk was het Gods bedoeling dat het complete volk Israël Hem als priesters zou dienen. Israël moest een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn (Exod. 19:6). Het was de bedoeling dat zij als volk van priesters tussen God en de andere volken in zouden staan. Zij moesten namens de wereld God dienen en namens God tot de wereld spreken. Vandaar ook dat alle profeten en Bijbelschrijvers Joods waren. In Exodus 13 kunnen we lezen hoe iedere eerstgeborene van het volk geheiligd moest worden. God heeft hen voor Zichzelf geheiligd toen Hij hen spaarde tijdens de laatste plaag in Egypte (Num. 3:13). Elke eerstgeborene van het volk zou dus een priester moeten worden. Maar na de zonde met het gouden kalf hebben de Levieten deze plaats ingenomen (Exod. 32:26; Num. 3:45). In Numeri 3:44-49 kunnen we dan ook lezen dat zowel het aantal eerstgeborenen als het aantal Levieten moest worden  geteld. Waren er meer eerstgeborenen dan Levieten, dan moest het ‘overschot’ worden vrijgekocht. Er was dan namelijk geen Leviet om hun plaats in te nemen. Voor hen moest dus worden betaald. Het is in dit verband opvallend dat Avraham Kahana zegt: “De priesters hebben als taak het volk Israël en de hele wereld te dienen”. De wens om de wereld te dienen wordt ook in de campagne verder uitgewerkt: “De heilige tempel staat voor de heiligheid van menselijk leven en vrede en zal gebouwd worden als een uiting van eenheid en vrede. Het zal weer de richting van gebed zijn voor de hele wereld en een inspirerende pelgrimsbestemming voor alle mensen”.

Zonder gehoorzaamheid geen zegen

Het is een opvallende wens, te meer omdat Israël als volk nog nooit Bijbels onderwijs aan andere volken heeft gegeven. Hoe lovenswaardig dit streven ook klinkt: het is niet Bijbels. De tempel heeft namelijk nooit gestaan voor de heiligheid van menselijk leven, maar voor de heiligheid van God (Num. 4:20). Er wordt gesproken over een zegen voor de wereld zonder dat er gesproken wordt over de verzoening met God. Het was juist de taak van de priesters om door de offerdienst verzoening te bewerken. God zegent alleen maar nadat de zonde is verzoend en men Hem gehoorzaamt (Exod. 15:26; 23:22-31; Jes. 1:19). 

De volmaakte Priester

Het is de Heere Jezus Zelf Die deze priesterlijke taak van Israël volmaakt heeft vervuld. Hij was heilig (Hebr. 7:26), Hij heeft laten zien wie God is (Joh. 1:18) en Hij heeft verzoening voor de wereld bewerkt (2 Kor. 5:19). De Hebreeënbrief stelt Hem centraal als de volmaakte Hogepriester: “En zij [de Levieten] zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar Hij [de Heere Jezus], omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde” (Heb. 7:23-27).

Opnieuw een volk van priesters

Betekent dit dat Israël haar roeping nooit meer zal vervullen? Zal het ooit nog het koninkrijk van priesters worden zoals God het heeft bedoeld? Natuurlijk wel. Maar dan moeten zij eerst voldoen aan Gods voorwaarde, namelijk gehoorzaamheid (Exod. 19:5). Wanneer zij dat doen, dan zal Gods belofte voor Sion worden vervuld: “Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God” (Jes. 61:6).

Voetnoot:

1. https://www.indiegogo.com/projects/the-world-s-first-institute-for-training-kohanim--3#/ 2. http://www.breakingisraelnews.com/74772/sanhedrin-appoints-high-priest-preparation-third-temple/#bfizbSfIMwGsGGCG.97

Lees ook:
Een cadeau voor Jeruzalem
De derde tempel en de drie religies
De gouden menora
De Mizrak Katan

 

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten