Waarom is Israël belangrijk?

iBasics.jpg Naar overzicht Print pagina

Direct na de zondeval wordt in de Bijbel een belangrijke profetische vooruitblik gegeven waarom Israël belangrijk is voor God en voor de wereld. In Genesis 3:15 lezen we over vijandschap tussen de slang en de vrouw, en over vijandschap tussen het nageslacht van de slang en het Nageslacht van de vrouw. 

Israël wordt in de Bijbel vergeleken met een vrouw, waaruit de Messias zal voortkomen (Jes. 9:5). Ook lezen we dat Hij uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen, en dat geeft meteen aan waarom Israël belangrijk is. Zolang de vijandschap tussen de slang en de vrouw voortduurt, zal Israël geen rust kennen. Dat verandert pas nadat de Messias Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet (Zach. 14:3-5; Openb. 19:11-16). En als we goed letten op het profetische Woord, op Israël en de volken, dan weten we dat dat moment (zeer) nabij is. Immers, vrijwel de gehele wereld heeft bemoeienis met het Joodse volk, het land Israël en de stad Jeruzalem (Zach. 12:2-3). 

Waarom heeft God in het bijzonder dit volk uitgekozen en aan hen bijzondere beloften gedaan. Zeker niet omdat het groot en sterk is, of vanwege hun gehoorzaamheid. Integendeel! Velen leven in ongehoorzaamheid en het is een klein volk, een stipje op de wereldbol. De Heere heeft Israël uitverkoren, omdat uit hen de Messias zou voortkomen. Het Joodse volk zal dan ook altijd blijven bestaan en in de toekomst zelfs rijkelijk gezegend worden (2 Kor. 1:20). Ooit zal het zelfs tot een voorbeeld en zegen zijn en als hoofd der naties boven alle volken verheven worden (Jer. 31:7). 

HET IS GODS LAND EN STAD 

Er is altijd al strijd geweest om Israël en Jeruzalem (vgl. Dan. 2 en 7). Het land is al door diverse koningen en wereldrijken overheerst. Maar wie is nu de werkelijke eigenaar van het land? In Leviticus 25:23 zegt God: “het land is van Mij, ...”. En de Heere Jezus noemt Jeruzalem ‘de stad van de grote Koning’ (Matt. 5:35), een heilige plaats waar Hij wil wonen (Ps. 132:13-14). Maar zover is het nog niet, want dit zal pas gebeuren tijdens het Messiaanse Rijk. Dan zal Jeruzalem, behalve van Israël, ook de hoofdstad zijn van de gehele wereld: “Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem” (Jes. 2:3). 

ISRAËL, GODS OOGAPPEL 

God waarschuwt in Zijn Woord de wereld dan ook ernstig om van het volk en het land af te blijven: “Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft” (Zach. 2:8-9). 

WEET DE WERELD HIERVAN? 

Zouden de Palestijnse rebellen, de islamitische buurlanden en de V.N. daarvan (willen) weten? Vreest Iran, het oude Perzische volk, de God van Israël niet? Nee! Jeruzalem zal verworden tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en tot een steen waaraan ze zich zullen verwonden. Want de Heere zal oordelen over alle volken die Zijn volk hebben verstrooid, Zijn land hebben verdeeld en Zijn stad hebben geplunderd (Joël 3:1-2). Dan zal de gehele wereld weten Wie de God van Israël is, en zal er gerechtigheid heersen op aarde: “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want 

de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Jes. 11:9-10). 

VANWEGE GODS BELOFTE AAN ABRAHAM 

Met Abraham (een Hebreeër) heeft God een eeuwig verbond gesloten. Hij heeft hem verkozen tot aartsvader van een volk waaruit de Messias geboren zal worden. Dit volk, Zijn oogappel, heeft God uitgekozen tot Zijn Persoonlijk eigendom (Deut. 14:2). Ook heeft de Heere aan Abraham een zevenvoudige belofte gedaan (Gen. 12:1-3): een land; een groot volk; hij zal gezegend worden; zijn naam zal worden groot gemaakt; hij zal tot zegen worden gesteld; zegen en vloek voor de omringende volken, afhankelijk van hun houding ten opzichte van Abraham en zijn nageslacht; in hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
God heeft aan Abraham en Zijn nageslacht de landsbelofte gedaan: “Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat” (Gen. 15:18, vgl. 13:15). Het nageslacht van Abraham kreeg het land in bruikleen. Gods enige voorwaarde was wel gehoorzaamheid; dan zou het goed met hen blijven gaan en zou het land vruchtbaar zijn (Lev. 26:3-13, zie ook de gevolgen van ongehoorzaamheid: Lev. 18:28; 26:33-35).

VANWEGE GODS BELOFTE AAN DAVID 

God heeft ook met David een eeuwig verbond, het zogeheten Davidisch verbond, gesloten (2 Sam. 23:5). Aan hem heeft de Heere beloofd dat zijn troon voor altijd vast zal staan: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn” (2 Sam. 7:16). En die troon is voor eeuwig verankerd in de komst van de Messias: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen” (Luk. 1:32-33). 
Jeremia spreekt over een rechtvaardige Koning, Die een Telg/Spruit van David wordt genoemd: “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde” (Jer. 23:5). Het vaststaan van de troon van David ligt veilig geborgen in de trouw van God. 

VANWEGE DE BELOOFDE ERFGENAAM 

Als wij het profetische Woord bestuderen en nadenken over de toekomst van Israël, dan is het essentieel dat we christocentrisch lezen. Zo lezen we in Openbaring: “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie” (19:10). Christus Jezus is de meest vooraanstaande Persoon van het hele universum. Paulus zegt: “Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen” (Rom. 11:36). De Bijbel noemt Hem de Zoon van David en de Zoon van Abraham (Matt. 1:1). Hij is de wettige Erfgenaam van het land Israël en van het beloofde Koninkrijk, dat God in het bijzonder aan de aartsvaders heeft beloofd (Gal. 3:16; Hebr. 1:2). 
Dus, waarom is Israël belangrijk? Op grond van Gods Woord om veel redenen, maar de allerbelangrijkste is toch wel: vanwege de beloofde Erfgenaam, Israëls Messias. Maranatha!

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten