Wat zegt de Bijbel over Iran?

Bijbelstudie-Wat-zegt-de-Bijbel-over-Iran.png Naar overzicht Print pagina

De gevolgen van de gespannen verhouding tussen Israël en Iran komen regelmatig in het nieuws. Als we de Bijbel openslaan, blijkt de ingewikkelde relatie tussen beide volken tot heel ver in de geschiedenis terug te gaan. 

Het huidige Iran komen we in de Bijbel tegen als Elam, dat later Perzië wordt genoemd. Elam was een koninkrijk dat zo’n 3000 jaar v. Chr. al tijdens het oude Egypte bestond.

Elam komen we voor het eerst in de Bijbel tegen als de oudste zoon van Sem en kleinzoon van Noach (Gen. 10:22). In Jeremia 25:25 en 49:34 vinden we Elam ook als volk en koninkrijk. Dit koninkrijk werd overgenomen door de Meden, over wie we ook al lezen in de genoemde tekst uit Jeremia. In het boek Daniël worden de Perzen veelvuldig genoemd en in 8:2 het gewest Elam. In Daniël 5 organiseert de kleinzoon van Nebukadnezar een gigantische maaltijd waarbij hij zo brutaal is om het drinkgerei uit de tempel van de HEERE te gebruiken. Tijdens het prijzen van alle afgoden verschijnen er vingers van een mensenhand op de muur tegenover de plaats waar de koning zit. Hij ziet het gedeelte van de hand die voor hem onbegrijpelijke tekens schrijft. Belsazar roept de wijzen die het moeten uitleggen, maar niemand van hen blijkt daartoe in staat. Uiteindelijk wordt Daniël geroepen die het schrift op de wand Mene, mene, tekel, ufarsin verklaart. Daniëls uitleg is dat het koningschap van Belsazar aan de Meden en de Perzen is gegeven. En zo gebeurt het: die nacht veroveren zij de stad Babel en doden Belsazar. 

Meden en Perzen

Het toenmalige Iran bestond uit twee machten naast een veel onbeduidender geworden Elam. Dat de Meden in eerste instantie de macht hadden, blijkt uit het feit dat Darius de Meder de opvolger van Belsazar wordt. (Dan. 6:1). Deze Darius is de Joden gunstig gezind en onder zijn bewind krijgt Daniël een toppositie. Aan het einde van dit hoofdstuk staat dat het Daniël voorspoedig ging onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers. Overigens was in 1:21 al vermeld dat Daniël aan het hof in Babel bleef tot het eerste jaar van koning Kores.
Deze Kores is een heel bijzondere koning. Ongeveer 200 jaar voor zijn geboorte had de HEERE door de profeet Jesaja namelijk al wonderlijke dingen over hem voorzegd (Jes. 44:28-45:6). Deze Perzische vorst werd door de HEERE gebruikt om na de 70 jaar ballingschap, in 536 v. Chr., de Joden in zijn rijk toe te staan terug te keren naar Jeruzalem en stad en tempel te herbouwen. 
Als we de belijdenis van Kores lezen in het laatste deel van 2 Kronieken en de eerste verzen van Ezra, dan is het aannemelijk dat de HEERE Daniël heeft gebruikt om Kores op de profetieën van Jesaja te wijzen.

Het Perzische rijk

Het rijk van Kores, waarin dus klaarblijkelijk de Perzen de overhand hebben gekregen over de Meden, komt tot grote bloei. Dat blijkt uit de geschiedenis van Esther waar koning Ahasveros regeerde over een rijk van 127 gewesten dat reikte van het huidige Ethiopië tot aan India. Deze geschiedenis speelt zich mijns inziens af tussen 521 en 509 v. Chr., dus na de terugkeer van een klein deel van de Joden naar Jeruzalem (plm. 40.000). De rest van de Joden hadden het blijkbaar prima naar hun zin in de plaatsen waar ze woonden. Het lijkt erop dat de Perzen welwillend tegenover het volk van God stonden. 
Daar komt echter verandering in door de opkomst van Haman, de Agagiet. Hij was een nakomeling van koning Agag van Amalek, het volk dat Israël na de uittocht uit Egypte in de woestijn aanviel. Deze Haman was op de politieke ladder tot grote hoogte gestegen. Iedereen had groot ontzag voor hem en boog voor hem neer als hij voorbijkwam. Behalve de Jood Mordechai, die er niet over dacht om voor een mens te buigen. Reden voor Haman om met hem af te rekenen. Maar, zo lezen we, “het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen” (Esther 3:3-6). Verbazingwekkend dat koning Ahasveros er geen enkel probleem mee schijnt te hebben om een heel volk uit te roeien. Na zijn besluit proost hij samen met Haman op de goede afloop (3:15).
De HEERE had echter al voorzorgsmaatregelen genomen en de nicht van Mordechai, de Joodse Hadassa (Esther) als koningin aan het hof gebracht. Zij werd Gods instrument om het Joodse volk te redden van de ondergang. In plaats van slachtoffer werd het volk overwinnaar door Gods wonderbaarlijk handelen. Na eenmaal volmacht van de koning te hebben ontvangen om zich te verdedigen, doodden zij uiteindelijk 75.000 van hun vijanden. 
Dat Perzische Rijk komt tot een einde door de Griekse Alexander de Grote, zoals al door de HEERE aan Daniël in een visioen was bekendgemaakt (Dan. 8). De profeet krijgt dit visioen in de burcht Susan die in het gewest Elam is! Dus het huidige Iran.
Na Alexanders plotselinge dood in Babel wordt zijn rijk onder zijn vier generaals verdeeld. Eén van hen, Seleukos, wordt koning over Mesopotamië, Syrië, Perzië en het huidige Afghanistan. Zo komen de Perzen dus onder Griekse heerschappij. Het zogenaamde Rijk van de Seleuciden strekt zich later uit van Turkije tot aan India en omvat het huidige Turkije, Libanon, Syrië, Jordanië, Irak, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Pakistan. Dat noordelijke rijk speelt volgens Daniël 8 een belangrijke rol in de eindtijd, want daaruit zal de wereldleider komen die als de kleine hoorn wordt aangeduid en in Openbaring 13 als het beest uit de zee. Binnen dat rijk ligt dus ook het huidige Iran. 

Perzië wordt Iran 

Zoals we zagen heette Iran heel lang Perzië, genoemd naar Parsis, een deel van het huidige Iran. Perzië was eigenlijk een zuidelijke provincie van het huidige Iran en was lang de kern van het Perzische rijk. Ongeveer 100 jaar geleden heeft de toenmalige sjah van Perzië die naam veranderd in Iran. Iran betekent ‘land van de Ariërs’. De term ‘Ariërs’ werd oorspronkelijk gebruikt als aanduiding voor de Iraanse volkeren en de Noord-Indiërs (Indo-Ariërs), en voor de ruimere etnische groep waartoe deze volken behoren. De nazi’s hebben er binnen hun rassenleer een andere betekenis aan gegeven: zij hebben een leer geadopteerd waarin de Ariërs als een ras worden beschouwd, de zogenaamde ariosofie. Die hield in dat het nageslacht van de Ariërs (Europeanen, Perzen en Indiërs) veruit superieur was. De andere volken van Semitische afkomst werden als minderwaardig beschouwd. Tot hen behoren de Joden, maar ook de Elamieten zoals we in het begin al zagen. Misschien is dit Arische denken een van de drijfveren van het huidige Iran in hun streven naar heerschappij in het Midden-Oosten en misschien wel de wereld. Is die Arische superioriteit ook een van de drijfveren voor de vernietiging van Israël?  

Vijand ten aanzien van Israël 

Sinds de Islamitische Revolutie in 1979, waarbij de sjah werd verdreven en de Islamitische Republiek Iran werd opgericht, richt hun vijandschap zich vooral op Israël. Een religieuze vijandschap, want vanaf die tijd ligt de macht bij de ayatollahs, de geestelijke leiders. Zij bepalen wat er gebeurt op religieus, maar ook op politiek gebied. De huidige president van Iran is gematigder dan de vorige president Achmadinijad, die heel openlijk sprak over de vernietiging van Israël dat hij als een verlengstuk van Amerika (aangeduid als de grote satan) zag. Als Islamitische Republiek wil Iran de ‘zuivere’ leer van de Islam verspreiden en steunt daarvoor Islamitische terroristische bewegingen zoals Hezbollah en Hamas. Daarnaast steunt Iran de Palestijnen in de door hen zogenoemde bezette gebieden, wat duidelijk werd na de dood van generaal Soleimani. Voor veel Palestijnen was hij een held die het voor hen opnam. 

Eindtijdverwachting

De moslimgemeenschap in Iran bestaat voornamelijk uit Sjiieten. Terwijl in de omliggende landen (zoals Saoedi-Arabië) veelal Soennitische moslims wonen. Een van de belangrijkste verschillen is de toekomstverwachting. Beide stromingen verwachten de twaalfde imam, een islamitische messias. Hun toekomstverwachting heeft heel wat Bijbelse trekken, onder andere uit het boek Openbaring. Iran gaat mijns inziens een belangrijke rol spelen in de eindtijd, omdat de wereldleider, het beest uit de zee (Opb. 13), die zoals we al hebben aangegeven, volgens Daniël 8 uit de regio komt die ten noorden van Israël ligt.

Rondom Israël 

Iran heeft een soort cordon om Israël gelegd: in het noorden door Hezbollah, in het oosten door aanwezigheid in Syrië en Jemen, in het zuiden door de steun aan Hamas in Gaza. Die omsluiting kan voor Israël benauwend zijn. Het zal Israël echter nooit kunnen vernietigen, want er is Iemand, Die over Zijn volk waakt, zoals staat in Psalm 121:4: “Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen”.

Luister ook de podcast >>

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten