De nieuwe wereldorde

Bijbelstudie-Het-belang-van-het-profetische-Woord.png Naar overzicht Print pagina

Wie vertrouwd is met het profetische woord zal bij de term ‘de nieuwe wereldorde’ al re!exmatig op zijn hoede zijn. De Bijbel leert namelijk dat er in de toekomst een demonische wereldorde tot stand gebracht zal worden. In hoeverre kunnen we ontwikkelingen in onze tijd duiden als bouwmateriaal voor die wereldorde? Een belangrijke vraag, al was het alleen al vanwege de schrijnende tegenstellingen die de coronapandemie in de samenleving, gemeentes en families teweeg heeft gebracht. Voor een goed begrip schetsen we eerst een paar profetische lijnen.

In de eindtijd zullen ideologieën als het atheïsme, humanisme en evolutionisme moeten wijken voor een wereldgodsdienst die zijn belichaming vindt in ‘de mens van de wetteloosheid’, ook wel ‘de zoon van het verderf’ en ‘de tegenstander’ genoemd. Deze pion van satan zal zich in de tempel te Jeruzalem als een god laten aanbidden (2 Thes. 2:3-4). Dat gegeven bepaalt ons meteen bij het epicentrum van de eindtijd dat zich primair in en rondom Israël zal afspelen. Als we dus gebeurtenissen of ontwikkelingen in onze tijd profetisch willen duiden, zullen we vooral onze aandacht op dat gebied van de wereld moeten richten. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van de Heere in Zijn eindtijdrede: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal” (Matt. 24:15-21).

Het hoeft ons trouwens niet te verbazen dat satan, die dan al vanuit de hemel op de aarde geworpen zal zijn (Opb. 13), zich zal willen vergrijpen aan dat volk en die stad. Achter het volk van Israël staat immers de God van Israël, Die Jeruzalem heeft verkoren om daar Zijn Naam te vestigen (1 Kon. 11:36). Het is de stad van de grote Koning (Ps. 48:3; Matth. 5:35), waar de Messias Zijn wereldorde van vrede, recht en gerechtigheid zal gaan oprichten.

BABEL

En dat brengt ons bij de grote opponent van Jeruzalem: Babylon. Deze stad wordt in het boek Openbaring voorgesteld als de grote hoer, met wie de koningen van de aarde hoererij zullen bedrijven. Wie Babylon alleen als geestelijk machtscentrum wil duiden - zoals vaak gebeurt door bijvoorbeeld voor Babylon, Rome te lezen - zal ook de stad Jeruzalem tot een geestelijke entiteit moeten reduceren. Maar daar vinden we in de Schrift geen enkele aanleiding voor, behalve dan dat Jeruzalem in de eindtijd geestelijk genoemd zal worden Sodom en Egypte (Opb. 11:8). Dat verandert echter niets aan de letterlijke beteke- nis van Jeruzalem als stad. Het typeert slechts haar tijdelijk moreel verval. Evenzo typeert de Bijbel geestelijke gezien Babel als ‘de grote hoer’ (aanduiding voor afgoderij), “want van de wijn van de toorn van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplie- den van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven” (Opb. 18:3). Haar diversiteit aan koopwaar wordt opgesomd in Openbaring 18:11-13: “goud, zilver, edelgesteente, parels, !jn linnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer, en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens, en lichamen en zielen van mensen (!)”.

ROUTE NAAR DE EINDTIJD

Natuurlijk is er een route, waarlangs deze en vele in dit artikel onvermelde eindtijdgebeurtenissen zullen plaatsvinden, waar ook wij vandaag mee te maken hebben. Niet voor niets leert Paulus dat “het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is” (2 Thess. 2:7) en waarschuwt Johannes dat ‘de geest van de antichrist’ in de wereld aanwezig is (1 Joh. 4:3). Belangrijk dus om waakzaam te zijn. Maar, zoals David van Wijck in een ander artikel schrijft, laten we ook voorzichtig zijn met het al te snel duiden van actuele ontwikkelingen. Zeker als veronderstelde feitelijkheden feitelijk betwist kunnen worden.

Juist naar aanleiding van de toenemende verwarring en complottheorieën willen we daarom een paar algemene aanbevelingen doen.

1. LOOP NIET VOORUIT OP DE PROFETISCHE TIJDSLIJN

Wie bijvoorbeeld bang is dat de coronavaccins nu al het merkteken van het beest zouden kunnen zijn, loopt de profetische tijdslijn ver vooruit. Eerst zal het beest zich nog op aarde moeten manifesteren en pas dan zal dat merkteken zichtbaar op de rechterhand of voorhoofd aangebracht worden (Opb. 13:16). Overigens geen voor de hand liggende lichaamsplekken om een vaccin te injecteren!

2. ISRAËL ALS GEOGRAFISCH CENTRUM

Met uitzondering van het boek Openbaring, dat de ontwikkelingen veelal vanuit een hemels perspectief belicht, beschrijven de profeten de eindtijdontwikkelingen altijd vanuit Israël als geogra!sch centrum. Tevens staan land en volk van Israël in de Bijbel centraal als het gaat om de invloed van wereldontwikkelingen. Belangrijk dus om verder te kijken dan ontwikkelingen in onze Westerse samenleving.

3. INTERNATIONALE INSTITUTIES

Veelal wordt verwezen naar het Wereld Economisch Forum, waar de nieuwe wereldorde deels in het geheim zou worden voorbereid. Hoewel daar zeker een aantal antichristelijke ideologieën leidend zijn, is dat nog niet direct de opmaat naar een wereldregering. Ambities van dit soort internationale instituties, waaronder bijvoorbeeld ook de Wereld Gezondheidsraad (WHO), stuiten veelal op tegenstrijdige ideologieën, politieke systemen en economische belangen van elkaar beconcurrerende machtsblokken als Europa, Amerika, China, Rusland, enz.

Satans wereldorde zal dan ook alleen met intense demonische activiteit tot stand kunnen komen. Hij zal de mens imponeren door vuur uit de hemel op de aarde te werpen, de opstanding te imiteren en een beeld te laten oprichten, niet als hologram, maar met werkelijk een levende geest (Opb. 13:13-15).

4. GODS WOORD VOOR ISRAËL

De wetenschap dat met name het Joodse volk tot belangrijke inzet van de eindstrijd zal worden, is reden temeer om hen het (profetische) Woord te geven, opdat juist zij ‘daarop acht kunnen slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (2 Pet. 1:19).

5. GODDELIJKE IRONIE

Bedenk tegelijk dat hoewel satan veel macht heeft, de God van Israël Zich nooit de regie laat ontnemen. Sterker nog, Hij laat Zijn tegenstanders door middel van het eindproces in een fuik zwemmen. Is het bijvoorbeeld niet veelzeggend dat ‘de Openbaring van Jezus Christus’ begint met de woorden: “om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden” (Opb. 1:1). En – hoe vreselijke de uitwerking ook is - we lezen in Openbaring 17:17: “Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn”.
En ja, de wetteloze komt “overeenkomstig de werking van de satan, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen...”. Maar wat is Gods antwoord? “En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:9-12).

Al deze teksten getuigen van goddelijke ironie, waarmee de Heere satans ‘geheime agenda’ al tot in details heeft onthuld en ontmaskerd. Sterker nog, het boek Openbaring is grotendeels in de verleden tijdsvorm geschreven. In de Hebreeuwse Bijbel bekend als het ‘perfectum profeticum’: toekomst als geschiedenis. “Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbeha- gen doen” (Jes. 46:10).

5. ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

De beste bescherming tegen het ‘reeds inwerking zijnde geheimenis van de wetteloosheid (2 Thes. 2:7) en de geest van de antichrist’ is Paulus’ oproep: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” (Rom. 12:2). Bij het onderscheiden van wat deze goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is, zal de oceaan aan conficterende informatie op het internet ons niet veel verder brengen. Gods belofte luidt: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u” (Ps. 32:8).

6. COMPLOTTHEORIEËN

Volg niet blindelings allerhande complottheorieën en raak er niet door geobsedeerd. Gods waarschuwing tot de profeet Jesaja in de verwarrende tijd waarin hij leefde, is ook voor ons veelzeggend: “U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking” (Jes. 8:12-13).

7. GEEN PANIEK

Zonder ons te onttrekken aan onze verantwoordelijkheden in deze wereld, mogen we wel leven vanuit de troostrijke zekerheid dat “Hij ons heeft getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kol. 1:13).

En daarom is onze eerste prioriteit: “Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God”. Gevolgd door de geweldige belofte: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:2-4).

Dat is geen ‘ontsnappingstheorie’ met de wens als vader van de gedachte, maar Gods troostrijke Woord. Dus onder alle omstandigheden: geen reden tot paniek!

8. PLAATS VAN DE OVERHEID

Laten we - tenzij de waarheid van Gods Woord werkelijk in geding is – de overheid de plaats geven die haar toekomt (Rom. 13:1; Tit. 3:1; 1 Pet. 2:13-14) en hen in onze voorbede gedenken. Zeker ook die in Israël.

9. WEES OP UW HOEDE VOOR ANTISEMITISCHE SENTIMENTEN

Die kunnen tweeërlei van aard: ze zijn ronduit antisemitisch door Joden als veroorzakers van coronavirus te portretteren, of bagatelliseren de Holocaust, door overheidsmaatregelen op een lijn zetten met de verdorven ideologie van Nazi-Duitsland.

10. EENHEID VAN DE GEEST

Laten we, te midden van alle verschillen van inzicht, toch vooral de woorden van Paulus ter harte nemen en ons beijveren (!) om de eenheid van de Geest te bewaren (Ef. 4:3).

En dat alles uitziende naar Jezus’ komst en Zijn volmaakte nieuwe wereldorde!

Naar aanleiding van de artikelen van Ton Stier en David van Wijck in IB magazine hebben we een podcast opgenomen. Luister de podcast, Corona, complotten en Jodenhaat >>

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten