De strijd om Evangelie voor Israël

Bijbelstudie-De-Sluier-op-het-gelaat-van-Mozes.png Naar overzicht Print pagina

Waarom is er zoveel strijd rondom Evangelie voor Israël? In dit artikel gaan we in op de geestelijke strijd die achter de strijd schuilgaat. 

De strijd om Jezus' komst

De strijd rondom Evangelie voor Israël gaat eigenlijk al terug naar de belofte in Genesis 3:15 
“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen”
Satan heeft talloze pogingen ondernomen om de komst van het beloofde Zaad te dwarsbomen. Als geen ander wist hij dat de Messias van Israël zijn kop zou vermorzelen. Maar wat hij ook probeerde, de Heere Jezus kwam. Niet veel later dacht hij met Jezus’ kruisdood de overwinning aan zijn kant te hebben. Maar met Zijn opstanding uit de dood behaalde de Heere Jezus een nog grotere overwinning (1 Kor. 2:8, Hebr. 2:14). God heeft immers het laatste woord!

Strijd om het Evangelie

Sindsdien probeert satan er alles aan te doen om de boodschap van de opgestane Christus voor het Joodse volk te verdoezelen. Waarom? De Heere Jezus had tegen Zijn volksgenoten gezegd: “U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!” (Matt. 23:39). Op het moment dat Israël als volk tot deze belijdenis komt, zal de Heere Jezus dus terugkeren om Israël te herstellen. De duivel siddert voor dit moment, wetende dat hij dan in de afgrond geworpen zal worden (Opb. 20:1-3) en beseffend: God heeft het laatste woord!

Direct na de opstanding gebruikt satan weer zijn oude tactiek en zaait twijfel1. De soldaten die het graf bewaken, worden omgekocht om de leugen te verspreiden dat Jezus’ discipelen Zijn lichaam hadden gestolen (Matt. 28:11-15). In de daaropvolgende periode neemt de strijd om het Evangelie toe. Te midden van heftige vervolgingen blijven de apostelen voor de waarheid van het Evangelie op de bres staan. Het Joodse volk moet immers weten dat Jezus de Messias is. En hun bekering zal leiden tot Christus’ wederkomst. Luister maar naar de toespraak van Petrus: “Israëlitische mannen ... Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is” (Hand. 3:12, 19-20).

Ook in de latere zendingsreizen gaat Paulus eerst naar de synagoge (Hand. 17:2, 3, 10, 17; 18:4, 28; 19:8, etc.). Uitziende naar Christus’ wederkomst verlangde hij met de andere apostelen vurig naar de bekering van zijn volk. “Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. (Rom. 9:3). Wie zegt hem deze woorden na? Helaas bleef die bekering uit en daardoor ook het herstel van Israël. Het Evangelie verbreidde zich naar de heidenen (Hand. 15:14-16; 28:28).

Grote duisternis

De eeuwen die volgden, leidden tot grote duisternis. Het christelijke geloof werd van haar Joodse wortels losgerukt en de vervangingstheologie deed haar intrede. Het christendom werd staatsgodsdienst van het West- Romeinse rijk, en de paus werd ‘plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde’. Joodse mensen werden weggezet als Christusmoordenaars en eeuwenlang werd het Evangelie door godsdienstige leiders verduisterd. Zelfs nadat de boekdrukkunst in de zeventiende eeuw tot bloei kwam, duurde het nog een lange tijd voordat de ‘gewone man’ een Bijbel tot zijn beschikking had om de kerkelijke leer te kunnen toetsen. En hoe konden Joodse mensen in ‘de christus van het christendom’, de Joodse Messias herkennen? De bekering van Israël was verder weg dan ooit ... precies zoals Gods tegenstander wilde!

Best bewaarde geheim

Het Joodse volk behoort nu, volgens joshuaproject.net, tot een van de minst bereikte volken op aarde. Hoewel hier langzaam verandering in komt, belijdt nog geen één procent van de Joodse wereldpopulatie de Heere Jezus als Messias. De Joodse gelovige Erez Soref merkt op dat “het Evangelie van de Heere Jezus het best verborgen geheim in de Joodse wereld is”.

Gods Woord staat vast

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat satan grote slagen heeft gemaakt. Niet alleen onder het Joodse volk, ook binnen de christenheid is de verwarring rondom de Evangelieverspreiding onder Israël groot. Zo blijkt uit onderzoek van Uitdaging.nl dat vijftig procent van de Nederlandse christenen erop tegen is om met Joodse mensen het Evangelie te delen. En opnieuw wordt de Jood, zij het met andere argumenten, op grote afstand van het Evangelie van Zijn Messias gezet.

Toch zullen we zien dat God het laatste woord heeft. De vervulling van profetie, evenals de waarheid en de kracht van het Evangelie, stroomt niet door de bedding van onze theologie en laat zich door niets tot zwijgen brengen. Paulus schrijft: “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat al gelegd is, dat is Jezus Christus... en Christus is van God.” (1 Kor. 3:11, 23b). De Heere Jezus is en blijft de Verlosser van Israël. Samen met Paulus, zijn de Messiaanse Joden van nu hiervan het grote bewijs (Rom. 11:1-5).

Zwijg niet!

“Maar moeten wij vanwege de kerkgeschiedenis dan geen gepaste houding aannemen?” is een veel gestelde vraag. Natuurlijk is een gepaste houding noodzakelijk, maar dat doen we niet door het Evangelie te verzwijgen. Sterker nog, de meeste Messiaanse Joden komen juist tot geloof door het getuigenis van niet-Joden. Laten we daarom het gesprek met Joodse mensen niet mijden! Mocht in zo’n gesprek de zwarte bladzijden van de kerkgeschiedenis ter sprake komen, erken dan dat er verdrietig genoeg veel is misgegaan. Laat ze echter niet achter met de verminkte beeldvorming van een Jezus, die zijn volk gehaat zou hebben en tot haat zou hebben aangezet. Vertel hen hoe hun Messias jouw leven heeft veranderd en jou liefde voor Zijn volk heeft gegeven.

Gods Woord voor iedereen

Geef Joodse mensen bovenal het Woord van God, zodat de Heere Zelf tot hun hart kan spreken. “Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht” (Ps. 119:130). Gods Woord dringt door alle religieuze lagen heen; orthodox, conservatief, liberaal of zelfs atheïst. “Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE, of als een hamer die een rots verplettert?” (Jer. 23:29). Gods Woord maakt levend, verspreidt licht, verkondigt de waarheid en getuigt van de Messias, de Heere Jezus.

De kracht van de Bijbel

Tijdens de Bijbelverspreiding ervaren we telkens weer dat “het Woord van God levend is en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard” (Hebr. 4:12). Zo erkende een rabbijn na het lezen van Jesaja 53: “Dit gaat over de Messias!” Toen hij vervolgens bedacht dat dit weleens over de Heere Jezus zou kunnen gaan, schakelde hij snel over op een ander onderwerp. Toch merkte ik tijdens ons verdere gesprek dat deze krachtige profetie zijn hart had geraakt.

Gods Woord voor nu en later

Gods Woord spreekt nu, maar zal dat ook in de toekomst blijven doen. Neem bijvoorbeeld de eindtijdrede van de Heere Jezus over ‘de gruwel van de verwoesting’, die een enorm dieptepunt in Israëls geschiedenis tot gevolg zal hebben. Voor de uitleg ervan verwijst de Heere naar het Bijbelboek Daniël en zegt: “laat hij die het leest daarop letten” (Matt. 24:15), gevolgd door Zijn instructie: “laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen” (Matt. 24:16). Maar hoe zouden zij zonder Gods Woord dit cruciale moment kunnen herkennen, laat staan weet hebben van deze voorzegde vluchtroute?
Ook inzake de toekomstige bekering van Israël schrijft Paulus terecht: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden?” (Rom. 10: 14-15a). Kortom, Israël moet het horen; nu en straks!

Ik geloof dat met name tijdens de hierboven genoemde zware periode, veel Joodse mensen naar het Woord zullen grijpen. De beloften van Christus’ wederkomst en het Messiaanse rijk zullen vooral in die tijd hoop en uitzicht geven. “Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil” (Jes. 25:9). Hoe anders zullen zij Hem kunnen verwachten en herkennen dan op grond van het geschreven Woord? Want dat Woord houdt eeuwig stand!

Voetnoot:
1. Denk aan satans tactiek van twijfel zaaien: “Is het echt zo dat God gezegd heeft ...?” (Gen. 3:1).

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten