Psalm 2 in profetisch perspectief

Bijbelstudie-Bidden-voor-de-vrede-van-Jeruzalem.png Naar overzicht Print pagina

Je zou Psalm 2 in zekere zin een verkorte weergave van het boek Openbaring kunnen noemen. In die strijd zal uiteindelijk de wereldheerschappij overgaan van ‘de vorst van deze wereld’ (Joh. 12:31; 16:11) naar de de Heere Jezus, de rechtmatige Vorst van de komende wereld (Hebr. 2:5). In die dramatisch ‘overgangsfase’ zullen koningen en vorsten zich opstellen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde, Die dan over Sion als Koning zal zijn aangesteld. 

RELATIE TUSSEN PSALM 1 EN 2

Volgens de Joodse traditie horen Psalm 1 en 2 bij elkaar. Beide Psalmen zijn profetisch van aard. Psalm 1 verwijst naar Christus’ eerste komst: de rechtvaardige Man, Die Gods weg volmaakt bewandelt door ‘Zijn wet dag en nacht te overdenken’.
Psalm 2 spreekt over de rechtvaardige Koning, de Gezalfde van de HEERE - Die zal terugkeren om vanuit Sion te regeren. Natuurlijk is de Psalm geschreven vanuit de historische context van Davids leven. Ook hij was de gezalfde van de HEERE en koning over Israël. Dat het uiteindelijk echter niet om David gaat, blijkt onder meer uit Handelingen 4:25-26 (dat een voorvervulling van de Psalm is) en 13:33 waar zowel de discipelen als Paulus de verbinding met Christus leggen.

DRAMATISCHE OVERGANGSFASE

Je zou Psalm 2 in zekere zin een verkorte weergave van het boek Openbaring kunnen noemen, waarbij dit laatste Bijbelboek de ontwikkelingen vooral vanuit een hemels perspectief beschrijft. In die strijd zal uiteindelijk de wereldheerschappij overgaan van ‘de vorst van deze wereld’ (Joh. 12:31; 16:11) naar de rechtmatige Vorst van de komende wereld (Hebr. 2:5). In die dramatische ‘overgangsfase’ zullen koningen en vorsten zich opstellen tegen de HEERE en Zijn Gezalfde, Die dan over Sion als Koning zal zijn aangesteld. Ondanks Gods zware oordelen zullen de rebellerende machthebbers hun harten verharden, zich tegen Gods heerschappij verzetten en uitroepen: “Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!” (Vs. 3).

HEERSEN TE MIDDEN VAN VIJANDEN

We weten vanuit Openbaring 11:2 dat Gods heilige stad eerst nog 42 maanden lang door de heidenen vertrapt zal worden. In die periode zullen de twee getuigen namens de Heere optreden. Ze worden gedood en geen begrafenis waardig geacht (Opb. 11:8). Maar de Heere zal ingrijpen. Niet alleen door Zijn twee getuigen uit de dood op te wekken en ten hemel te voeren, maar vooral door uiteindelijk zichtbaar terug te keren, zoals Hij ook naar de hemel is opgevaren (Hand. 1:10-11). Zijn voeten zullen dan staan op de Olijfberg om vervolgens voor het gelovig overblijfsel van Israël een vluchtweg te creëren (Zach. 14:3). Vaak wordt gedacht dat er dan onmiddellijk vrede op aarde zal zijn, maar bedenk dat het mandaat van de Messias is: “Heers te midden van Uw vijanden” (Ps. 110:2)1. Christus zal wel Zijn positie als Heerser innemen, maar satan zal zoveel verdorvenheid in de harten hebben bewerkt dat velen onmogelijk met Christus’ regering kunnen instemmen.

Volgens mij gaat Psalm 2 vooral over het begin van het Messiaanse Rijk, waarin de Heere de volken met harde hand aan Zich zal onderwerpen. We geven een kort overzicht van Psalm 2 die veel overeenkomsten heeft met Psalm 110 (zie ook artikel 3 'Het Koning-Priesterschap van Melchizedek').

DE VORSTEN SPANNEN SAMEN TEGEN DE HEERE EN ZIJN GEZALFDE (vs. 1-3)


In dit samenspannen zullen zij proberen het koningschap van de HEERE en Zijn Messias ten val te brengen en ‘Hun banden en touwen te verscheuren en van zich te werpen’. Het is een poging van de koningen der aarde2 zoals reeds eerder ondernomen. We lezen in Openbaring 16:13-14: “En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God”. Deze ‘grote dag van de almachtige God’, zal samenvallen met ‘de grote dag van Zijn toorn’ (Opb. 6:17). Het is de dag, die overigens langer duurt dan 24 uur, waarvoor Paulus waarschuwt in Romeinen 2:5: “Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God”.

GODS ANTWOORD (vs. 4-9)

De HEERE drijft dan echter de spot met degenen die zich tegen Hem verzetten. “Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg” (vs. 4-6). Het zijn de Woorden van God de Vader, Die hier Zijn besluit universeel bekend maakt. Daaropvolgend spreekt de Messias: “Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit” (vs. 2:7-8). De Heere zal met Zijn ijzerharde scepter Zijn vijanden verpletterend verslaan. Immers ‘in de Naam van Jezus moet uiteindelijk elke knie zich buigen van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader’ (Fil. 2:10-11).

WERELDLEIDERS GEWAARSCHUWD, GODS GENADE NIET TEN EINDE (vs. 10-12a) 

En dus luidt Zijn nog altijd liefdevol advies: “Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt”. Het kussen van de Zoon betekent onderwer- ping (vgl. 1 Kon. 19:18). Wie dat dan alsnog afwijst, zal onherroepelijk met Gods toorn worden geconfronteerd. Zal in die fase van de wereldgeschiedenis Gods genade ten einde zijn? Nee, zeker niet, want de Psalm eindigt met de troostrijke uitnodiging: “Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” (Vs. 12b).

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten