Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 1)

iBasics.jpg Naar overzicht Print pagina

Waarom is er na de wederkomst van de Heere Jezus nog een periode van duizend jaar, waarin satan gebonden wordt én zelfs nog korte tijd losgelaten moet worden? Waarom niet meteen een nieuwe hemel en aarde? En hoe ziet deze periode er dan uit?

Ga verder naar deel 2 'Waarom een Messiaans Rijk?' >>

Allereerst is het goed om even op de verschillende benamingen in te gaan:

 • Openbaring 20 spreekt over een periode van duizend jaar waarin satan in de afgrond geworpen is “opdat hij de volken niet meer zou misleiden” (Opb. 20:3). Vandaar de term ‘duizendjarig rijk’.
 • In de Bijbel komen we ook vaak het woord ‘koninkrijk’ tegen. Bij het begrip koninkrijk is de context altijd erg belangrijk. Als Paulus schrijft dat “Christus ons heeft getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kol. 1:13), dan bedoelt hij de positie van de Gemeente van Christus nu en gaat het niet over het toekomstig duizendjarig rijk. Op veel andere Schriftplaatsen heeft het woord ‘koninkrijk’ wel weer een aardse betekenis. Bijvoorbeeld bij het koninkrijk van David en Salomo (2 Sam. 7; 2 Kron. 7), maar ook bij de beloften over het koninkrijk dat wordt opgericht na Christus’ wederkomst (zie Dan. 2:44; Dan. 7:14; Jer. 23:5-6).
 • Vaak wordt ook het begrip Messiaanse (vrede)rijk gebruikt. Dit komen we verder in de Bijbel niet tegen. Het is het rijk van de Messias, waarvan Zijn vrede en gerechtigheid de belangrijkste kenmerken zullen zijn.

Volgorde gebeurtenissen

Er is al veel gediscussieerd over wanneer het duizendjarig rijk aanbreekt. Zo geloven verdedigers van het a-chiliasme dat we sinds de dood en opstanding van de Heere Jezus in het duizendjarig vrederijk leven. Want, zo redeneert men, op het kruis heeft de Heere Jezus satan overwonnen. Dit klinkt in eerste instantie aannemelijk. Echter, als je de laatste hoofdstukken van Openbaring leest, zie je al snel een duidelijke volgorde van gebeurtenissen:

 • In Openbaring 19 lezen we over de wederkomst van Christus.
 • Vervolgens wordt satan in Openbaring 20 duizend jaar gebonden.
 • Na deze gebeurtenissen ziet Johannes in Openbaring 21 “de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.”

Tussen de wederkomst van Christus en de nieuwe hemel en aarde ligt volgens de Bijbel dus heel duidelijk een periode van duizend jaar waarin satan in de afgrond geworpen wordt “opdat hij de volken niet meer zou misleiden” (Opb. 20:3). Als we nu al in het duizendjarig rijk leven en satan de volken niet meer kan misleiden, dan vraag ik mij af wie zijn plaats heeft ingenomen. Zien we alleen al niet achter terreurorganisatie IS duistere machten schuilgaan? Uit het wereldgebeuren en ook de eindtijdprofetieën blijkt heel duidelijk dat satan tot Christus’ wederkomst ‘als een brullende leeuw rondgaat’ (1 Pet. 5:8). Dit neemt niet weg, dat de Heere Jezus door Zijn dood en opstanding satan wel degelijk heeft overwonnen, maar daarover zo meer.

Laten we eerst kijken waarom deze duizend jaren nodig zijn en wat God dan gaat doen. Voor een goed antwoord hierop gaan we naar het begin van de Bijbel.

Val van de mens

In de eerste hoofdstukken van Genesis lezen we hoe de Heere hemel en aarde schept. Adam krijgt de opdracht om te heersen over Gods schepping. Hier komt een drastisch einde aan als de mens zich laat misleiden door de slang, satan. Paulus schrijft over de tijd die volgt: “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe” (Rom. 8:22).

De val van de eerste mens heeft grote gevolgen:

 1. Er komt een einde aan Gods rechtstreekse heerschappij en de rust van waaruit de mens mocht leven. Zonde en dood doen hun intrede.
 2. Met de mensheid valt ook het dierenrijk. De wolf staat ineens tegenover het lam en er komt een einde aan de harmonie tussen mens en dier.
 3. Daarnaast is er ook gebrokenheid in de geestelijke wereld. Dat de slang, satan, al in de hof aanwezig was, betekent dat zijn val met een deel van de engelen, eerder heeft plaatsgevonden (zie Ezech. 28; Jes. 14). Het feit dat wij een strijd te voeren hebben tegen “geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (Ef. 6:12) laat zien dat ook de geestelijke wereld zucht en in barensnood is.

Houd dit even vast: Heel de schepping is gevallen en verlangt naar bevrijding. Zowel de mensheid, alsook het dierenrijk en een deel van de geesteswereld (Rom. 8:18-22). Maar we kunnen hieraan nog iets toevoegen: namelijk de val en het herstel van Israël!

Beloften Messias

In Genesis 3:15 geeft God de belofte van de komst van de Messias, Die de kop van de slang zal vermorzelen en alles weer zal terugbrengen onder Gods heerschappij. Als we deze lijn volgen, zien we vervolgens dat het volk Israël gekozen wordt om de Messias voort te brengen. En dat niet alleen, de Heere wil hen gebruiken als een kanaal van zegen in deze wereld. De relatie die de Heere had met Adam wordt in zekere zin voorgezet met Israël dat Hij kiest uit alle volken (Deut. 7:7). Er zijn dan ook veel interessante overeenkomsten tussen Adam en Israël:

 • Beiden worden gesteld tot heerschappij:
  - Adam over de schepping (Gen. 1:26)
  - Israël wordt gesteld tot het hoofd van alle volken (Deut. 28:1, 13)
 • Beiden ontvangen een gebied:
  - Adam mag wonen in de hof in Eden
  - Israël in het land Kanaän
 • De Heere woont onder hen:
  - Bij Adam wandelt Hij in de hof in Eden
  - Bij Israël woont Hij onder het volk en troont op de ark
 • Beiden ontvangen van God wetten:
  - Adam mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad
  - Israël ontvangt de wet
 • Beiden worden ongehoorzaam, overtreden Gods wet en moeten hun gebied verlaten:
  - Adam de hof
  - Israël het land Kanaän

Er is dus een belangrijk verband tussen Adam en Israël. Dit blijkt ook uit Hosea 6:7 waar we beiden tegenkomen: “Zíj (= Israël) hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar hebben zij trouweloos gehandeld tegenover Mij.” Zowel de mensheid, in de persoon van Adam, als Israël is door God geschapen (Hand. 17:26; Jes. 43:1) met een speciaal doel. Beiden zijn ontrouw geworden en gevallen. Maar op beiden rusten ook geweldige beloften van herstel.

Dood en opstanding

We hebben vanuit Genesis 3:15 gezien dat het herstel ligt in de komst van de Messias. Hij zal de kop van satan vermorzelen. Een logische gedachte die hieruit volgt, is dat de Heere Jezus door Zijn dood en opstanding satan heeft overwonnen. Uiteraard zeg ik daar van harte ‘ja en amen’ op. Toch is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat de Heere Jezus heeft gedaan bij Zijn eerste komst en nog gaat doen bij Zijn wederkomst.

 • Heeft gedaan: We zagen bij de val van Adam dat dood en zonde hun intrede in de wereld deden (Rom. 5:12). De Heere Jezus heeft door Zijn opstanding de dood overwonnen. “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor. 15:22). Ook ontvangen we in Christus het overwinningsleven en zijn we vrij van de zondemacht (Rom. 6).
 • Gaat doen: Tegelijk lezen we in Hebreeën 2:8: “Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn …” Waarom zien we dat nog niet? Omdat satan nu heerst. In 2 Korinthe 4:4 wordt hij ‘de god van deze eeuw’ genoemd. Met andere woorden: satan heeft nog tijdelijk vrij spel op aarde. Dit zal in de eindtijd tot een climax komen in de komst van ‘de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf’ of wel satan zelf in de gedaante van een mens (2 Thess. 2; Openb. 13).

Waarom een Messiaans Rijk?

We gaan terug naar de beginvraag: Waarom een Messiaans Rijk en niet meteen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Het antwoord is: omdat in het Messiaanse Rijk alles teruggebracht zal worden onder Gods heerschappij. God zal tot Zijn doel komen met heel Zijn schepping en gaat herstellen wat onder Adam, en later Israël, gevallen is. Alles op aarde en in de hemelse gewesten zal gaan functioneren zoals God dat wil. Net als in de hof in Eden (Ezech. 36:35). Dat zal op alle terreinen zichtbaar zijn:

 1. De mensheid: In Jesaja 2:2-4 lezen we dat de volken zullen optrekken naar de berg van de HEERE en zich laten onderwijzen aangaande Zijn wegen. Uit Sion zal de wet uitgaan! De zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Heel de mensheid zal teruggebracht worden naar hoe de Heere wil dat wij als mens leven. In vrede, onder Zijn wet en Zijn heerschappij van recht en gerechtigheid (zie ook Micha 4).
 2. Het dierenrijk: In Jesaja 11:6-9 lezen we dat de wolf bij het lam zal verblijven, de koe en de berin zullen samen weiden en een leeuw zal stro eten.
  We kunnen ons daar nu nog geen voorstelling van maken, maar het gaat gebeuren! De hele schepping zal een ongekende metamorfose ondergaan (Jes. 65:25; Jes. 35; Ezech. 36:35; Ezech. 47, enz.)
 3. De hemelse gewesten: Naast satan en de twee beesten uit Openbaring 13 zullen ook alle machten en krachten aan Hem onderworpen worden. Paulus schrijft in Filippenzen 2:10-11 dat elke knie zich zal buigen in de hemel op de aarde, maar ook onder de aarde en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is (zie ook Opb. 12:7-8, 12; 19:20).
 4. Israël als volk: “Er blijft nog een sabbatsrust over voor het volk van God” (Hebr. 4:9). In het duizendjarig rijk speelt het herstel van Israël als volk een belangrijke rol. Vele Messiaanse beloften uit het Oude Testament worden dan vervuld (Jer. 31:35-37; Ezech. 20; Ezech. 34-37, enz.).

De periode van het duizendjarig rijk ofwel het Messiaanse vrederijk is een heel belangrijke fase in het plan van God. Vanaf de schepping gerekend zijn we inmiddels ruim 6000 jaar onderweg in dat plan. Is het dan een vreemde gedachte dat het herstel en leven onder Zijn heerschappij op deze aarde minimaal duizend jaar gaat duren?

Als je de profetieën bestudeert, valt het op dat het in het Messiaanse Rijk nog niet volmaakt zal zijn. Satan zal zelfs nog eenmaal losgelaten worden om de volken te misleiden. Waarom? Daar gaan we in het volgende artikel verder op in.

Ga verder naar deel 2 'Waarom een Messiaans Rijk?' >>

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten