Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 2)

iBasics.jpg Naar overzicht Print pagina

Veel christenen denken dat de nieuwe hemel en aarde direct volgen op de wederkomst van de Heere Jezus. Maar in het eerste artikel hebben we al gezien dat er nog een periode van duizend jaar tussen ligt waarin de Heere alles zal terugbrengen onder Zijn heerschappij. We gaan nu vooral kijken naar de overgangsperiode naar het Messiaanse Vrederijk. En dan wordt ook duidelijk waarom satan aan het einde van de duizend jaren nog één keer losgelaten wordt.

Lees deel 1 'Waarom een Messiaans Rijk?'

Lees deel 3 'Waarom een Messiaans Rijk?'

Bij Christus’ wederkomst wordt vaak het beeld geschetst dat er van het ene op het andere moment vrede en welvaart is. Dit klinkt misschien het meest logisch, maar de Bijbel leert iets anders. We moeten bedenken dat Jeruzalem in de eindtijd gemaakt zal worden ‘tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is’ (Zach. 12: 2-3). Er zal voor Israël een tijd van grote verdrukking aanbreken, wat tegelijk een periode is waar ze ‘de Heere ernstig zullen zoeken en naar Hem terugkeren’ (Hos. 5:15 – 6:1; Jer. 30:7; Opb. 12:17; Matt. 24:21). De druk zal zo opgevoerd worden dat ze als volk de Naam van de Heere zullen aanroepen (Zach. 13:9; Matt. 23:37-39). Voor God zal dit – net als in de tijd van Richteren - het moment zijn waarop Hij de grote Richter zendt. De Heere Jezus zal bij Zijn wederkomst op de Olijfberg Israël verlossen en vanuit Jeruzalem een ongekend grote verlossing geven. Net als de Schelfzee, zal de Olijfberg splijten en een vluchtweg creëren voor hen die in Jeruzalem wonen (Zach. 14; Exod. 14).

ARMAGEDDON

In Openbaring 19:20 lezen we vervolgens: “En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.” Het eerste beest - uit Openbaring 13 - zal met de koningen van de aarde strijden tegen de Heere Jezus. Ze zullen net zo verblind als Farao (Exod. 10), samenspannen tegen de Heere Jezus, Die als de Koning der Koningen is teruggekeerd (Opb. 19:16). Vanuit Openbaring 16:16 weten we dat ze zich zullen verzamelen in Armageddon, de vlakte van Jizreël in het noorden van Israël. Al snel zal blijken dat het beest met de koningen van de aarde geen enkele kans maakt. De Heere Jezus zal het beest samen met zijn handlanger, ook wel de valse profeet genoemd, levend werpen in de poel van vuur (Opb. 19:20; 13:11). Op dat moment zal ook satan gegrepen worden en voor duizend jaren in de afgrond geworpen worden (Opb. 20:2).

DE OVERGANGSPERIODE

Psalm 2 spreekt ook over deze overgangsperiode naar het Messiaanse Vrederijk, waar de koningen van de aarde samenspannen tegen de Heere en Zijn gezalfde. We lezen dat de apostel Petrus deze psalm toepast op zijn tijd (Hand. 4:25), maar het heeft - net als vele andere profetieën – ook nog een toekomstige vervulling. De Heere zal namelijk in die tijd met een ijzeren scepter de heidenvolken die zich tegen Hem keren, kapotslaan als aardewerk (Ps. 2:9). Gods devies luidt: “Kus de Zoon (onderwerp je aan Hem!), opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!” (vs. 12, vgl. Psalm 2 met Opb. 19:15-21). Zie ook het artikel: 'Psalm 2 in profetisch perspectief'

NIET VOLMAAKT

In het Messiaanse Rijk zal het nog niet perfect zijn op aarde. Je moet je voorstellen dat een deel van de volken de duistere eindtijd gekend heeft, waarin satans macht tot een climax was gekomen. Deze groep zal zowel de eindtijd alsook de nieuwe fase meemaken, waarin Christus over de wereld als Koning regeert. Je kunt het een beetje vergelijken met Noach die de oude wereld kende waarin “de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren” (Gen. 6:5). Na het oordeel van de zondvloed stapte hij in een ‘nieuwe wereld’. Noach heeft, net als deze groep, beide ‘werelden’ gekend. De vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op. Want in tegenstelling tot de tijd waarin Noach leefde na de zondvloed, zal in het Messiaanse Rijk satan gebonden zijn en de mensheid niet meer kunnen misleiden.

VEINZEND

Het Messiaanse Vrederijk zal een theocratie zijn waarin dus God Zijn wetten en Zijn regels hanteert. “Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen” (Jes. 2:3-4). Wanneer je je verder in de Messiaanse profetieën verdiept, valt het op dat veel volken zich veinzend aan de Heere zullen onderwerpen. Dit betekent dat ze zich onderwerpen, maar het niet van harte doen. Eén van de wetten die uit Sion zal uitgaan, vinden we in Zacharia 14:15-21. De overgebleven volken zullen ieder jaar moeten optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Diegenen die dat niet doen, zullen door de Heere gestraft worden. Deze profetie moeten we niet vergeestelijken, maar zal letterlijk vervuld worden, net als de voorgaande profetieën met betrekking tot Christus’ wederkomst (Zach. 14:4) en Zijn Koningschap (Zach. 14:9). Er zal een lik-op-stukbeleid zijn. Gods handelen in het Messiaanse Rijk kunnen we vergelijken met Israël onder het Oude Verbond: gehoorzaamheid leidt tot zegen en ongehoorzaamheid tot de vloek (zie Deut. 28)

SATAN LOSGELATEN

Dat het in het Messiaanse Rijk nog niet een volmaakte wereld zal zijn, blijkt ook uit Openbaring 20:7-10. Daar lezen we dat satan na de duizend jaren nog eenmaal losgelaten zal worden. Waarom? Lees vers 8 en 9: “En hij zal uitgaan om de volken te misleiden... En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad.” Duizend jaar lang leven de volken onder de Christusregering en hebben de kans om zich te onderwerpen, maar een deel blijft hun hart verharden. En daarom is ook deze laatste zuivering nog nodig.

GENADEPERIODE

Het Messiaanse Vrederijk is in die zin dan ook opnieuw een genadeperiode, waarin de mens de kans krijgt om Christus te aanvaarden. Het grote verschil met nu is, dat Hij dan rechtstreeks vanuit Jeruzalem zal regeren met recht en gerechtigheid. Zo ver is het nu nog niet, maar bedenk: “De Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9).

Een belangrijk slotvraag is: waar sta jij? God wil niet dat dat je verloren gaat, maar dat je tot bekering komt en leeft! Heb jij de Heere Jezus al leren kennen als Verlosser en Heer van je leven?

In het volgende artikel gaan we in op de kenmerken van het Messiaanse Rijk.

Lees deel 1 'Waarom een Messiaans Rijk?'

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten