Waarom een Messiaans Vrederijk? (deel 3)

iBasics.jpg Naar overzicht Print pagina

In het vorige artikel hebben we stilgestaan bij de overgangsperiode naar het Messiaanse Rijk. Satan zal voor duizend jaar worden gebonden en de Heere Jezus zal vanuit Jeruzalem Zijn Koninkrijk oprichten. In dit artikel behandelen we acht belangrijke kenmerken van het Messiaanse Rijk.

Lees deel 1 'Waarom een Messiaans Rijk?'

Lees deel 2 'Waarom een Messiaans Rijk?'

1. Verzameling van Israël

In onze dagen zien we een gedeeltelijke terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Van de circa 14 miljoen Joden, wonen er ongeveer 6 miljoen in Israël. De overgrote meerderheid bevindt zich dus nog altijd in de verstrooiing. Ook in de eindtijd zal een groot deel van het Joodse volk buiten Israël wonen en pas na de wederkomst van Christus terugkeren. “En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.” (Matt. 24:31 vgl. Deut. 30:1-5). Dat het hier om het volk Israël gaat, blijkt wel uit de context waarin de Heere Jezus zegt: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels…” (Matt. 23:37). Israël zal aan het begin van het Messiaanse Rijk vanuit heel de wereld verzameld worden. Ook de tien stammen, die door sommigen als ╩╗verloren╩╝ worden beschouwd!

2. Herstel van Israël

Evenals tijdens de uittocht uit Egypte, zullen zij eerst verzameld worden in de ‘woestijn van de volken’ (Ezech. 20:34-44). De Heere zal daar met hen in het gericht treden en met hen als volk een Nieuw Verbond sluiten. Hij zal Zijn wet in hun hart schrijven en zij zullen Hem allen kennen, ‘van hun kleinste tot hun grootste toe’ (Jer. 31:31-34; Ezech. 11:19,20; 21; Jer. 24:7; Ezech. 36:24-29). De basis van het Nieuwe Verbond is reeds gelegd in het bloed van de Heere Jezus (Matt. 26:28). Israël moet als volk Zijn volbrachte werk nog aanvaarden. Op het moment dat ze dat doen, zullen ze ‘Ammi’ worden, ofwel ‘Mijn volk’ (Hos. 1:12; 2:22; 6:3; vgl. Zach. 13:9). “Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn” (Ezech. 37:21, 22; 36:24-28). Meer weten over de terugkeer en herstel van Israël? Luister onze podcast via www.israelendebijbel.nl/podcastterugkeer

3. Jeruzalem

De Heere Jezus zal als Koning vanuit Jeruzalem over de aarde regeren. In tegenstelling tot Babylon (Openb. 18:21) zal Jeruzalem door de Heere worden verhoogd en gemaakt worden tot ‘de hoogste van de bergen’ (Micha 4:1, 2). Er zal iets nieuws ontstaan. Als de Heere Jezus Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg zal deze, volgens de profeet Zacharia, splijten zodat er een vluchtweg gecreëerd wordt voor het gelovig overblijfsel dat in Jeruzalem woont (Zach. 14:2-5). Geografisch gezien blijft er vrij weinig meer van het huidige Jeruzalem over. Dat blijkt ook uit het vervolg waar we lezen dat er rondom Jeruzalem een vlakte zal ontstaan ‘van Geba tot Rimmon aan toe’ (Zach. 14:10). Er zal dus een soort plateau komen waar de volken naar zullen optrekken om de HEERE te dienen, zoals we ook lezen in Micha 4 en Jesaja 2.

Jeruzalem zal in het Messiaanse Rijk zelfs aan water liggen: “Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren. De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.” (Jes. 33:20-22).

4. Kenmerken Christusregering

De eindtijd wordt gekenmerkt door oorlog, wanorde, verdeeldheid, duisternis, etc. Maar zodra Christus regeert zullen de volken “hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.” (Jes. 2:4). In tegenstelling tot satan zal Christus’ regering gekenmerkt worden door:

Vrede   Jes. 2:4; Micha 4:3; Ps. 46:10.
Gerechtigheid   Jes. 9:5-7; 11:4a; 32:1; Jer. 23:5-6; Ps. 72:4, 12-14.
Bevrijding van onderdrukking   Jes. 42:6, 7; Ps. 72:4
Vreugde   Jes. 35:10; 42:10; Ps. 97:1
Kennis van de heerlijkheid van de HEERE over heel de aarde  Jes. 2:3; 9:6; Micha 4:2; Hab. 2:14

5. Priester naar de ordening van Melchizedek

In Psalm 110 lezen we over de Heere Jezus dat Hij ‘voor eeuwig Priester is naar de ordening van Melchizedek’. Vanuit de geschiedenis in Genesis 14 weten we dat Melchizedek zowel koning als priester was. Later, onder het Oude Verbond, waren dit gescheiden ambten. Je was of priester en kwam uit de stam Levi of koning en kwam uit de stam Juda. In Hebreeën 5-8 laat de schrijver zien dat de Heere Jezus door Zijn dood en opstanding de wet heeft vervuld en zo onder het Nieuwe Verbond zowel Koning als (Hoge)priester kan zijn. In het Messiaanse Rijk zal de Heere Jezus dus zowel Koning als Priester zijn. We vinden dit prachtig verwoord in Zacharia 6: “en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden.” (Zach. 6:12-13).

6. Nieuwe Tempel

Als aanvulling op het Koning-Priesterschap is het ook goed om de nieuwe tempel te benoemen. In Ezechiël 40-48 vinden we een uitgebreide beschrijving van de tempel die in het Messiaanse Rijk herbouwd zal worden. Deze moeten we niet verwarren met de tempel van de antichrist die in de (nabije) toekomst gebouwd zal worden (2 Thess. 2). Ook moeten we het niet verwarren met het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21, waar geen tempel meer zal zijn (Opb. 21:22). Er is veel discussie of de tempel van Ezechiël, in het licht van Christus’ volbrachte werk, daadwerkelijk een plek krijgt in het Messiaanse Rijk. Vragen daarover zijn begrijpelijk. Tegelijk hebben we gezien dat Christus zal regeren als Koning-Priester naar de ordening van Melchizedek. In dat opzicht klinkt het logisch dat er een tempel zal zijn. Mogelijk zullen zowel Israël als de volken vanuit de tempeldienst onderwijs krijgen over het volbrachte werk van de Heere Jezus en het grote plan van God (Ezech. 44:23; Jes. 2:3). Meer weten over de Nieuwe Tempel? Lees dan het artikel op www.israelendebijbel.nl/nieuwetempel

7. Kenmerken paradijs

In het eerste artikel hebben we gezien dat na de val van Adam de dood zijn intrede deed. Eén van de zegeningen in het Messiaanse Rijk heeft betrekking op de leeftijd van de mensen, die wordt vergeleken met de leeftijd van bomen. Adam leefde maar liefst 930 jaar, Methusalem 969 jaar en Noach 950 jaar! In de loop van de tijd zijn deze leeftijden teruggedrongen en in onze tijd is 80 jaar een respectabele leeftijd.

Volgens Jesaja 65 zullen in het Messiaanse Rijk die hoge leeftijden terugkeren: “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven [de dood zal er dus nog zijn], zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden. Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn [lang, maar wel eindig, net als Adam] en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, [wel dood, maar geen vroegtijdige dood] want zij zullen een door de HERE gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.” (Jes. 65:17-25NBG). De omschrijving uit Jesaja 65 wordt vaak toegepast op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde uit Openbaring 21. Over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde lezen we echter dat er geen dood meer zal zijn (Openb. 20:4). Het gaat daar om een nieuwe fase die na het duizendjarig zal aanbreken. In het Messiaanse Rijk hebben we in zekere zin ook te maken met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In tegenstelling tot vandaag hoeft er dan geen strijd meer gevoerd te worden in de hemelse gewesten (Ef. 6:12) en ook op aarde zal satan niet meer rondgaan als een brullende leeuw (1 Petr. 5:8). Satan zal gebonden zijn en alles zal vallen onder de rechtstreekse heerschappij en zegen van Christus.

8. Dierenrijk en natuur

Zowel het dierenrijk als de rest van de schepping zullen in het Messiaanse Rijk een metamorfose ondergaan (Jes. 2; 11; 35:1-7; 65:25). De wolf en het lam zullen samen weiden en de natuur zal paradijselijk zijn. “Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden.” (Ezech. 36:35). We kunnen ons er nu nog geen voorstelling van maken hoe prachtig alles zal zijn. Gelukkig is het ook niet afhankelijk van ons voorstellingsvermogen, maar van de onveranderlijke God, die een Waarmaker is van Zijn Woord!

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten