Berichten over Jodendom

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-een-cadea-voor-Jeruzalem.tif

  Een cadeau voor Jeruzalem

  David van Wijck - 22 oktober 2020

  “Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.

  Lees meer over "Een cadeau voor Jeruzalem"

 2. Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

  De toekomstige tempel in het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 22 oktober 2020

  Veel evangelische christenen menen dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Maar hoe denken orthodoxe Joden hierover? Verwachten zij de herbouw van de tempel? Zo ja, zullen er dan ook nog offers worden gebracht en zo niet, wat zal dan de functie van de priesters zijn?

  Lees meer over "De toekomstige tempel in het Jodendom"

 3. Bijbelstudie-De-Thorarol.png

  De Thorarol

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  Hoewel de boekdrukkunst al honderden jaren bekend is, wordt in de synagoge, nog elke sabbat, een Thoragedeelte gelezen van een met de hand geschreven Thorarol. Met recht wordt de Thorarol wel het heiligste voorwerp van het Jodendom genoemd.

  Lees meer over "De Thorarol"

 4. Bijbelstudie-De-Therapeuten.png

  De Therapeuten, een vrome Joodse groep

  Henk Heijkoop - 21 oktober 2020

  De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent deze onbekende, in stilte levende Joodse groep aan de vergetelheid te ontrukken en ons inzage te geven in hun gewoonten en inzichten.

  Lees meer over "De Therapeuten, een vrome Joodse groep"

 5. Bijbelstudie-De-Tefillien.png

  De Tefillien

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  Op elke Klaagmuurfoto zijn ze te zien: biddende Joodse mannen, getooid met zwarte gebedsriemen en kleine kubusjes op het voorhoofd, de tefillien.

  Lees meer over "De Tefillien"

 6. De Talmoed.png

  De Talmoed

  David van Capelleveen - 21 oktober 2020

  Naast de Tenach is de Talmoed de centrale tekst van het Jodendom. Voor veel mensen daarbuiten is het echter een complex en ontoegankelijk werk. Wat is nu precies de Talmoed en wat staat erin? In deze Beet Hamidrasj zullen we dieper ingaan op de geschiedenis en de inhoud van dit imposante werk. Ook bespreken we begrippen zoals de Mondelinge Wet, de Misjna en de Gemara, halacha en aggada.

  Lees meer over "De Talmoed"

 7. Bijbelstudie-De-talliet.png

  De Talliet

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  De talliet (Hebr.: ‘kleed’) of wel de gebedssjaal, had oorspronkelijk meer weg van een mantel dan de tegenwoordige sjaal. Die ‘mantel’ omhulde het hele lichaam, zoals de gelovige, symbolisch, omhuld wordt door Gods liefde.

  Lees meer over "De Talliet"

 8. Bijbelstudie-De-Shofar.png

  De sjofar

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de Bijbel. In het Oude Testament zien we ‘sjofar' meestal vertaald als ‘bazuin'. In Exodus wordt melding gemaakt van ‘het geluid ener zeer sterke bazuin' (19:16), een geluid dat dus welbekend was bij het volk Israël. 

  Lees meer over "De sjofar"

 9. Rode Vaars.jpg

  De rode vaars

  David van Wijck - 21 oktober 2020

  Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd, tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel.

  Lees meer over "De rode vaars"

 10. Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

  De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Orthodoxe Joden geloven dat toen Mozes op de berg Sinaï van God de Thora ontving, hij tegelijkertijd ook een aantal wetten en voorschriften heeft gekregen die niet zijn opgeschreven, maar die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Dit wordt de mondelinge leer genoemd en zij is voor orthodoxe Joden even belangrijk als de geschreven Thora (Genesis tot en met Deuteronomium) en soms zelfs nog belangrijker.

  Lees meer over "De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?"

Sluiten