Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Christenen in het getto van Warschau

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Pieter A. Siebesma
  De afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen over de lotgevallen van de Joodse christenen tijdens
de Holocaust. Voor die tijd was er weinig aandacht voor deze groep, niet alleen omdat ze een minderheid vormden onder de zes miljoen Joden die werden vermoord, maar ook vanwege de moeizame relaties tussen de orthodoxe Joden en de gedoopte Joden.

 • Christus, de Logos

  Christologie | Nieuw Testament Tekst, Arno Gaebelein
  Honderden pagina’s kunnen geschreven worden over de openingsverzen van het Johannesevangelie en hun oneindig diepe betekenis. Een van de unieke kenmerken is het gebruik van het woord ‘Logos’.
 • Christus’ hemelvaart en de sjechina

  Christologie | Geloofsopbouw Tekst, Christan Stier
  Nu we deze maand de hemelvaart van de Heere Jezus gedenken, willen we eens stilstaan bij het komen, het heengaan en de terugkeer van de Sjechina-heerlijkheid.
 • Corona en de ultraorthodoxe Joden

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter Siebesma
  De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een wereldwijde ontwrichting van het dagelijkse leven. Het land dat tot nu toe het zwaarst is getroffen, is de Verenigde Staten en in het bijzonder de staat New York. Een derde deel van het totaalaantal besmettingen is hier vastgesteld. Met name in Brooklyn wonen veel ultraorthodoxe Joden. Het feit dat Boro Park, vooral bewoond door ultraorthodoxe Joden van diverse stromingen, het stadsdeel van Brooklyn is met de meeste besmettingen, laat zien dat ook deze groep zwaar door het virus is getroffen. Hoe valt dat te verklaren?
 • Cursus Hebreeuws

  Jodendom Tekst,
  Na deze mini-cursus Hebreeuws kunt u de Hebreeuwse letters lezen en heeft u een basiswoordenschat opgebouwd. Zo kunt u simpele zinnen vertalen aan de hand van een Hebreeuws woordenboek.
 • De (terug)komst van Elia

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  Elia wordt binnen het Jodendom als een van de belangrijkste profeten beschouwd. Niet verwonderlijk als je denkt aan zijn bijzondere bediening met opmerkelijke wonderen en tekenen. Zoals het vuur uit de hemel om te bewijzen dat de God van Israël de ware God is. Denk ook aan het gevoed worden door de raven, het wonder van de kruik van de weduwe die olie bleef voortbrengen en het tot leven wekken van haar zoon. En ten slotte zijn hemelvaart gedurende een storm in een vurige wagen met vurige paarden.
 • De aanneming van Israël

  Profetisch Woord | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, Hugo Bouter
  De beschrijving van de reis van het volk Israël van Egypte naar Kanaän bevat, zo zullen we zien, allerlei waardevolle lessen voor de Gemeente van God in de huidige bedeling. Wij zijn ook een volk van pelgrims, maar wij zijn onderweg naar een beter, dat is een hémels vaderland.
 • De affaire die Europa voorgoed veranderde

  Jodendom Tekst, Ruben Hadders
  Zaterdag, 5 januari 1895. Ondanks de snijdende kou hebben duizenden mensen zich verzameld op het paradeplein van het École Miltaire in Parijs. “Dood die Judas, dood de Joden”, klinkt het vanuit de menigte, terwijl voor het oog van vijfduizend militairen de officiersstrepen worden afgerukt van het uniform van Alfred Dreyfus.
 • De antichrist (dl. 1)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbij...
 • De antichrist (dl. 2)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  Luther noemde satan al treffend ‘de aap van God’. Hij is namelijk geniaal in het imiteren van de Heere God, zowel in Zijn Persoon als in Zijn werken. Geen wonder dat ook de antichrist als pseudo-messias in de toekomst velen zal verleiden.
 • De antichrist (dl. 3)

  Profetisch Woord Tekst, Ton Stier
  In dit derde en laatste deel van onze serie zullen we zien dat de antichrist in tal van Bijbelboeken ter sprake wordt gebracht. Soms heel concreet, maar soms ook in meer verborgen typologische vorm.
 • De apostel Paulus en rabbi Gamaliël

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Sergey Dariy
  Evenals Mozes, die een uitzonderlijke opleiding genoot aan het hof van de Egyptische Farao, heeft ook de apostel Paulus voorafgaande aan zijn bediening een bijzondere studie doorlopen. In tegenstelling tot Mozes, kreeg Paulus echter door en door Joods onderricht en wel aan de voeten van Gamaliël, een van Israëls meest gezaghebbende rabbijnen.
 • De berg Moriah

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  We leven in enerverende tijden en dat is ook duidelijk te merken in Israël. Een van de knelpunten in de relatie tussen de Joden en de Palestijnen is de Tempelberg. In 2000 was het bezoek van wijlen Ariël Sharon (destijds Knessetlid) aan deze plaats de aanleiding voor een nieuwe intifada.
 • De besnijdenis

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Hoewel het besnijden ook bij andere volken en godsdiensten (moslims) gezien wordt, is de Beriet Mielah, het ‘Verbond van de besnijdenis’ wel specifiek Joods. Waar elders het besnijden van jongens vaak deel uitmaakt(e) van een magisch initiatieritueel, is er bij Israël duidelijk sprake van een verbondssluiting met de God van Abraham, Izak en Jakob.
 • De Bewaarder van Israël (Psalm 121)

  Oud Testament Audio, Ton Stier
 • De Bijbel, een Joods Boek

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Eelco Hooglander
  Er zijn heel wat wetenswaardigheden over de Bijbel op te noemen. De Bijbel is het oudste Boek van de wereld; er worden meer dan 560 miljoen Bijbels per jaar verkocht (1997); ondanks de ouderdom is de Bijbel nog steeds actueel...
 • De Bijbel is geen puzzelboek

  Profetisch Woord Tekst, Harry Honigh
  Sommige uitspraken kunnen vroom klinken en misschien zelfs wel goed bedoeld zijn, maar ons toch op een verkeerd spoor zetten. Zoals de veel gehoorde woorden “De Bijbel is geen puzzelboek”.
 • De Bloedstad

  Oud Testament Tekst, door Hans van de Lagemaat
  Jeruzalem wordt in Ezechiël 22 de bloedstad genoemd. Een veelzeggende naam, gezien het vele bloed dat door haar straten heeft gestroomd. En toch zegt de HEERE: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij” (Jes. 49:16). In deze bloedstad heeft namelijk ook het bloed der verzoening gevloeid.
 • De brief aan de Hebreeën - Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

  Nieuw Testament | Geloofsopbouw Tekst, David Gwilym-Jones | Voormalig secretaris van de SDHS
  ‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan. De brief zelf maakt duidelijk dat de lezer geacht wordt flink wat kennis van het Oude Testament in huis te hebben. Met andere woorden: Het is geschreven aan mensen die in de lange geschiedenislijn van Joodse gelovigen staan.
 • De brief van Jeremia aan de ballingen (Jeremia 29)

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  In de tijd van Jeremia waren er veel valse profeten die Gods oordeel over Israël verzwegen en het volk deden geloven dat er geen bekering nodig was. Vandaag zijn er veel christenen die wel spreken over Gods beloften van herstel, maar zwijgen over de moeilijke tijd die het volk te wachten staat en de voorwaarde van bekering die aan dit herstel voorafgaat.
Sluiten